Klima

Skotfoss i Skien under flommen i 2010. Foto: Fylkesmannen i Telemark
Skotfoss i Skien under flommen i 2010. Foto: Fylkesmannen i Telemark

Global oppvarming krever klimatilpasninger. For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnitttemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Klimautfordringene kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser og for å begrense framtidige skader. Gode transportløsninger, robuste veier og jernbaner, sikker energiforsyning og boliger og andre bygninger som ikke ligger utsatt til for jordskred eller andre naturkatastrofer utgjør en viktig del av planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på å takle flom, skred, strømbrudd og andre alvorlige hendelser.

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.

Vis mer


20.11.2018

Kommunar kan søkje støtte til klimatilpassing

Søknadsfristen er 15. februar.


22.06.2018

3 millionar kroner til klimavennlege byggjeprosjekt i Skien

Gjennom tilskotsordninga Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 150 millionar kroner til norske kommunar og fylkeskommunar. Midlane går til prosjekt som hjelper til klimagassreduksjon og omstilling til lågutsleppssamfunnet.


16.04.2018

Klimasatsmidler til ladestasjoner og nettverksarbeid i Telemark

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2018. 


21.02.2018

Rekordmange søknader om Klimasats-støtte

Miljødirektoratet har fått over 350 søknader, av disse er 15 søknader fra Telemark


24.01.2018

Ny skole i massivtre under oppføring i Sauland - med økonomisk støtte fra Klimasatsordningen

Nytt skolebygg og ny flerbrukshall i massivtre reiser seg nå i Sauland. Dette er det første skolebygget av denne typen i Telemark.


15.01.2018

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Fram mot sommeren 2018 vil Miljødirektoratet arrangere webinarer om lokalt klimaarbeid for kommunene.


15.11.2017

Regionalt klimaarbeid – til nytte for kommunane

Kommunane og alle innbyggarane i Telemark kan no sjekke sine eigne klimagassutslepp på nettstaden klimakost.no


21.08.2017

15 millioner til klimatiltak i Telemark

Gjennom tilskuddsordningen Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 150 millioner kroner til norske kommuner og fylkeskommuner. Telemark har fått mer enn 10  prosenter av denne potten! 


17.02.2017

Ni kommuner i Telemark har søkt om Klimasats-støtte

Fristen for å søke klimasatsmidler gikk ut 15. februar og for Telemark kom det inn 19 søknader innen fristen.


03.02.2017

Klimakonferanse for Telemark

«Klimaet i Telemark er i endring – hvordan skal vi møte utfordringen?» var temaet for klimakonferansen som ble avholdt den 18. januar på Høgskolen i Sørøst Norge, Campus Bø.


Flere nyheter