Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse.

Fylkesmannen skal ivareta nasjonale friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. Fylkesmannen er regional representant for staten som grunneier i de sikrede friluftsområdene.

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområder.

Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i loven eller ved egne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for ulike arter, men kommunene kan forlenge eller forkorte jakttiden for enkelte arter. I verneområder kan det gjelde spesielle regler for jakt eller være jaktforbud. Kommunene er myndighet for det meste av forvaltningen av høstbart vilt. Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunen på alle høstbare arter unntatt villrein. Fylkesmannen er klagemyndighet.

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk. Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Lenker til mer informasjon om tema innenfor friluftsliv:

Hvitveisblomstring på Jomfruland

Hvitveisblomstring på Jomfruland

Fritidsfiske - Miljødirektoratet

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler - Miljødirektoratet

Brosjyre om Allemannsretten - Miljødirektoratet

Brosjyre om Allemannsretten i strandsonen - Miljødirektoratet

Brosjyre om Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv - MiljødriektoratetHvitveisblomstring på Jomfruland


06.11.2017

Friluftslivsområdet Sandvika i Bamble

Miljødirektoratet betaler ut kr 1 030 000 til sikring og for å legge til rette for friluftsliv i Sandvika i Bamble kommune.


19.12.2016

Miljødirektoratet gir 1,43 mill kr til istandsetting av bygninger i Sildevika

For å få på plass en mer aktivt lokal forankring eierskap har Fylkesmannen i Telemark og Porsgrunn kommune vært i dialog om overføring av forvaltningsansvar fra fylkesmannen til kommunen. Med dette tilskuddet er en viktig premiss på plass for å få til en avtale om framtidig kommunal forvaltning av Sildevika.


04.05.2016

Sikring av Neslandsvatn turveg

Statlig medvirkning til sikring av Neslandsvatn turveg i Drangedal som friluftslivsområde for allmennheten.


19.03.2014

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark

I desember 2006 ferdigstilt og godkjent Fylkesmannen forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Telemark.


07.05.2013

Lettere å telte i strandsonen?

En forskrift til friluftsloven blir i disse dager sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. juli.


06.05.2013

Dugnad på fyret

Sist lørdag ble det tradisjonen tro holdt felles dugnad på fyrstasjonsområdet på Langøya utafor Langesund.Akkurat i år fyller andrebetjentboligen på fyret 100 år.


24.04.2013

Uttalelse - Landsverneplan for eiendommer eid av Miljøverndepartementet

Fylkesmannen ser det som svært positivt at de påstående bygningene får en vernestatus, og at bevaring inngår som en viktig del av forvaltningen av friluftslivsområdene.


14.03.2013

Ny landsverneplan for bygg på statens friluftslivsområder på høring

Tre bygninger i Skjærgårdsparken Telemark foreslås vernet


14.03.2013

Fjellområdet på Gaustatoppen kan sikres som offentlig friluftslivområde

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) tilbyr overfor Skifte eiendom at 700-800 daa fjellareal øverst i Gaustatoppen blir statlig sikret friluftslivområde.