Forvaltningsplaner

Sandbakken naturreservat
Sandbakken naturreservat

Forvaltningsplaner for naturvernområder i Telemark.
En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for riktig forvaltning av et verneområde, slik at verneverdiene ivaretas.


En forvaltningsplan inneholder blant annet: 

* Dokumentasjon av naturverdier, brukerinteresser, evt kulturminner etc 
* Oppsummering av tidligere og nåværende bruk av området 
* Målsetninger med forvaltningen av området, med bevaringsmål for ulike naturkvaliteter, gjerne knyttet til konkrete delområder vist på kart 
* Planlagte tiltak (skjøtsel, informasjon, tilrettelegging, overvåking etc) 
* Oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet (spesielt for større verneområder)

Forvaltningsplanen skal også sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv.
Forvaltningsplanen for et verneområde gir retningslinjer for forvaltningen av området i henhold til verneforskriften.

Forvaltningsplanen er i utgangspunktet ikke et juridisk bindende dokument, men kan være juridisk bindende der bestemmelser i verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen.

Det er Fylkesmannen som vedtar forvaltningsplaner for mindre verneområder, mens for større verneområder (nasjonalparker, store landskapsvernområder samt Ramsarområder) er det Direktoratet for naturforvaltning som godkjenner dem. 

Godkjente forvaltningsplaner i Telemark:

Berg
Brattefjell-Vindeggen
Børsesjø

Frydensborg

Hardangervidda
Havstrender
Hellås
Håøya

Jomfruland

Langøya

Nustad, Rognsflauane, Røsskleiva

Sandbakken
Skrim og Sauheradfjella
Stranda
Stråholmen

Tangendammen

Versvika

Ørstvedthalvøya

 

 


18.10.2012

Berg

Forvaltningsplan for Berg plante- og dyrelivsfredningsområde i Kragerø.


18.10.2012

Brattefjell-Vindeggen

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde i kommunane Hjartdal, Seljord, Vinje og Tinn


18.10.2012

Børsesjø

Forvaltningsplan for Børsesjø naturreservat i  Skien


18.10.2012

Frydensborg

Forvaltningsplan for Frydensborg plante- og dyrefredningsområde i Kragerø


18.10.2012

Hardangervidda

Logo til Hardangervidda nasjonalpark

Logo til Hardangervidda nasjonalparkForvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde.


18.10.2012

Havstrender


Forvaltningsplan for havstrender i Telemark

Gjermundsholmen. Foto:Fylkesmannen i Telemark

Gjermundsholmen. Foto:Fylkesmannen i Telemark
18.10.2012

Hellås

Forvaltningsplan for Hellås naturreservat, Porsgrunn


18.10.2012

Håøya

Forvaltningsplanen for Håøya naturreservat ble godkjent den 16. desember 2011. Håøya er viktig både for biologisk mangfold og for friluftslivet. Den viktigste trusselen mot verneverdiene er gjengroing av gamle kulturmarker. Planen legger blant annet opp til skjøtsel av disse.
18.10.2012

Jomfruland

Forvaltningsplan for Jomfruland landskapsvernområde i Kragerø


18.10.2012

Langøya

Forvaltningsplan for Langøya landskapsvernområde i Bamble


Flere nyheter