Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

Nyheter innenfor fagområdet forurensning finner du i nyheter fra miljø og klima

 


06.01.2016

Kontroller av større kommunale avløpsanlegg

Fylkesmannen har de siste to årene kontrollert hvordan kommunene følger opp regelverket som gjelder for rensing av kommunalt avløpsvann i større avløpsanlegg.  Kontrollene avdekket en rekke avvik, og Fylkesmannen anser mange av disse som alvorlige.


31.01.2013

Oktober 2012 - Oppsummering av fagdag om forurenset grunn

Det var bra oppmøte på fagdagen om forurenset grunn og om håndtering av forurenset gravemasse torsdag 18. oktober i Skien


22.11.2012

September 2012 - Rensing av anleggsvann fra ny jernbanetunnel

Det er gitt tillatelse til Jernbaneverket for utslipp av vann fra midlertidig anleggsarbeid ved bygging av nytt dobbeltspor for jernbanen på strekningen Larvik - Porsgrunn. Tillatelsen gjelder for arbeid i Porsgrunn kommune


22.11.2012

Mars 2012 - Miljøvennlig båtpuss – Alle sitt ansvar

Fylkesmannen og Ren Marina vil at alle småbåthavner og båteier skal gi sitt bidrag til en miljøvennlig båtpuss


22.11.2012

2011 - Asfaltverka i Telemark

Trong for betre internkontroll og avfallshandtering


22.11.2012

2011 - Tiltaksplaner for forurenset grunn ved skipsverftslokaliteter

Fylkesmannen har mottatt tiltaksplaner for forurenset grunn ved fire skipsverftslokaliteter i Telemark


22.11.2012

Mai 2010 - Nytt regelverk for 6 forskriftsregulerte industribransjer

Fra 1. januar 2010 er seks industribransjer regulert etter forurensningsforskriften


22.11.2012

2010 - Lær om forurenset sjøbunn

Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner, blant annet i Grenland. I en ny interaktiv animasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere.


22.11.2012

2009 - Rensing av kommunalt avløpsvann

SFT har sammenstilt resultatene fra den landsomfattende kontrollaksjonen våren 2008 av renseanlegg for kommunalt avløpsvann.


22.11.2012

2006 - Oppsummering av: Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet

Fylkesmannen har i samarbeid med NORVAR avholdt et 2-dagers kurs om det nye avløpsregelverket for kommunene i Telemark. Kurset ble arrangert i Skien på Thon Hotell Høyers den 25. og 26. april 2006.


Flere nyheter