Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Mye vann i laksetrappa i Skien, oktober 2010.

Mye vann i laksetrappa i Skien under flommen i oktober 2010.

 


24.07.2018

Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak

Hensikten med undersøkelsen var å oppdatere status for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter i Bandak.


02.11.2017

Godt nytt for elvemuslingen og storauren i Bøelva

Bøelva er ei svært viktig gyte- og oppvekstelv for storaure og laks, og dessuten ein levestad for den sårbare elvemuslingen. Dei planlagte kraftverka i Herrefoss og Oterholtfoss blir truleg ikkje bygd ut.


20.10.2017

Innkalling av kraftverk til konsesjonsbehandling

NVE har vedtatt å innkalle Skotfoss kraftverk og de tre Eide kraftverkene (Møllefossen) til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66.


09.06.2016

Fisketiltak i Lilleelva

Utleggelsen av gytegrus har medført en mangedobling av yngeltettheten i tiltaksområde. Dette er svært positivt.


01.04.2016

Informasjon om gjenutsetting av laks og storørret

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en brosjyre om hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks.


06.07.2015

Nyheter om fiskesperra


29.04.2015

Død fisk i fiskesperra – krever oppfølging og nye tiltak

Våre lokale tilsynspersoner på Kjeldal oppdaget i helga flere døde fisk nede på bunnen i fiskesperra på Kjeldal


28.04.2015

Prøvefiske mellom Kjeldal og Hogga

TJFF Telemark var ute på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark.


23.04.2015

Biologiske undersøkelser i kalkede innsjøer

Rapport fra biologiske undersøkelser i kalkede innsjøer Telemark i 2014.


26.01.2015

Nytt år med svake laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2014 ligger på samme nivå som bunnåret 2013.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Publikasjon fra Miljødirektoratet:  "Tiltakshåndbok for bedre fysisk miljø" viser hvordan vi best rehabiliterer våre elver slik at elvelevende arter får gode livsvilkår.

Håndboka er ferdigstilt av UNIMILJØ med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Les mer på Vannportalen.

Last ned håndboka her.