Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


18.10.2018

Erstatning avlingssvikt - grovfôrlager og telling av fôrdager

Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år. Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.


10.10.2018

Produksjonstilskudd 2018 - fleksibel praktisering av søknadsfrister

Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


04.10.2018

Erstatning for avlingssvikt - søk i god tid

Det forventes svært mange søknader om erstatning, og vi anbefaler at du søker så snart du kan.


02.10.2018

Produksjonstilskudd i jordbruket

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.


22.02.2018

Tilskudd til drenering 2018

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Telemark har 3,2 mill. kr til fordeling til drenering i 2018.


21.02.2018

Tilskudd til klima- og miljøprogrammet for 2018

Fylkesmannen i Telemark har fått 180.000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2018.


21.02.2018

Tilskot til tiltak i beitefelt

Telemark har fått 250.000 kr til tilskot i beitefelt i 2018.


31.01.2018

Tilskudd til skogsveier 2018

Telemark er tildelt 5,5 mill. kr for tilskudd til skogsveier og drift med taubane m.m. for 2018. Tilskudd kan gis til bygging av nye og ombygging av skogsveier, og til drift av tømmer med taubane, hest o.a..


05.04.2017

Nye søknadsrutiner for tilskudd i jordbruket

Våren 2017 lanseres det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid.


20.01.2017

Tilskudd til skogsveier 2017

Telemark er tildelt 7 mill. kr for tilskudd til skogsveier og drift med taubane m.m. for 2017. Tilskudd kan gis til bygging av nye og ombygging av skogsveier, og til drift til taubane, hest o.a.


Flere nyheter