Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


22.02.2018

Tilskudd til drenering 2018

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Telemark har 3,2 mill. kr til fordeling til drenering i 2018.


21.02.2018

Tilskudd til klima- og miljøprogrammet for 2018

Fylkesmannen i Telemark har fått 180.000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2018.


21.02.2018

Tilskot til tiltak i beitefelt

Telemark har fått 250.000 kr til tilskot i beitefelt i 2018.


31.01.2018

Tilskudd til skogsveier 2018

Telemark er tildelt 5,5 mill. kr for tilskudd til skogsveier og drift med taubane m.m. for 2018. Tilskudd kan gis til bygging av nye og ombygging av skogsveier, og til drift av tømmer med taubane, hest o.a..


05.04.2017

Nye søknadsrutiner for tilskudd i jordbruket

Våren 2017 lanseres det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid.


20.01.2017

Tilskudd til skogsveier 2017

Telemark er tildelt 7 mill. kr for tilskudd til skogsveier og drift med taubane m.m. for 2017. Tilskudd kan gis til bygging av nye og ombygging av skogsveier, og til drift til taubane, hest o.a.


11.02.2016

Tilskot til investeringar i beitefelt - retningsliner for 2016

Telemark har fått 250 000 kr til tilskot i beitefelt. Tilskot kan gjevast til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det vert drive næringsmessig beitedrift.


10.02.2016

Tilskudd til Klima- og miljøprogram 2016

Fylkesmannen i Telemark har 180 000 kr som det kan søkes på fra Klima- og miljøprogram i jordbruket 2016.


13.03.2015

Tilskot til Klima- og miljøprogram i jordbruket 2015

Fylkesmannen i Telemark har kr 250.000 som det kan søkjast på frå Klima- og miljøprogram i jordbruket 2015.


23.02.2015

Biogass fra husdyrgjødsel - en ny tilskuddsordning

Har du et foretak med husdyr som leverer husdyrgjødsla til et biogassanlegg eller har du et eget biogassanlegg? Da er den nye tilskuddsordningen noe for deg. Tilskudd gis per tonn levert husdyrgjødsel eller beregnes ut fra antall dyr på gården når du lager biogass selv.


Flere nyheter