Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Årsmelding 2016 - Skogbruk

Årsmeldingen omtalar Fylkesmannen sin innsats på fagområdet, samtidig som den inneheld statistikk og oversikter over skognæringa sin aktivitet, omfang og økonomiske tyding i Telemark.

Datagrunnlaget er i stor grad henta frå skogfondrekneskapen og frå Fylksmannen og kommunane si forvaltning av økonomiske verkemiddel i skogbruket.

Status og viktige utviklingstrekk blir vurdert og omtalt sett frå Fylkesmannen sin ståstad.

Årsmeldinga finn du i menyen til høgre.