Urbant landbruk

Skien tar i bruk innovativt verktøy for vitaliserende og bærekraftig byutvikling.

Skien er en av byene som de siste årene har oppdaget urbant landbruk som et multifunksjonelt verktøy for vitalisering av bydeler og nye fellesarealer. I den heller forlatte og sovende bydelen Kverndalen, har kommunen i fjor sørget for utplassering av en mobil kjøkkenhage for alle. Kassene blir skjøttet av lokale grønnsakgartnere i fra Århus Gård og noen av byens frivillige unge hender. Ambisjonen for 2018 er å skape en grønn og spiselig korridor i en akse i fra byens handelstorg til byens nordlige grense. Dette er starten på transformasjonen av bydelen som om noen år skal blomstre og bl.a. romme byens nye urbane sykehjem.

Langs byens nye vannfront og attraktive bo- og næringsområde Klosterøya, er lignende prosesser på gang. Her transformerer Steinar Moe Eiendom AS deler av den historiske industriøya om til et unikt nærings-, bo- og felleskapsområde. Ansvarlig for prosessen med fellesområdene er arkitekt Dagur Eggertsson og landskapsarkitekt Laurie Vestøl. Inspirasjon og kunnskap hentes bl.a. i fra stedets unike historie med benediktinerklosteret Gimsøy og dets urtehager. Ambisjonen er at hagen og dyrkingsfeltene skal være til glede både for besøkende og de som til daglig har sitt bo og virke på øya. Med bl.a. den nye Skien videregående skole (åpner i august 2018) og den nye avdeling av Tyrilistiftelsen, Tyrill Sør (2017), vil nabolaget være komplett. Det ligger herved an til at bydelen vil få en innovativ, attraktiv og inkluderende møteplass og inspirasjonsarena.

I tillegg til disse prosessene skal Skagerak Arena, Skiens storstue, i mars lansere sine planer for «Grønn stadion» hvor ambisjonen vil være å transformere anlegget om til en sosial og økologisk, «grønn stadion» med urban matproduksjon basert på bærekraftige prinsipper. Bak oppdraget står «Norges grønneste fotballklubb», Odds Ballklubb og Langøya Hovedgård – senter for matauk. NMBU ved mastergradsstudenter har bidratt til mulighetsstudien.

På naboarealet, Stevneplassen, utarbeider Skien kommune en masterplan hvor hensikten er å tilrettelegge for en langsiktig, bærekraftig og bymessig utvikling av plassen, med boliger, offentlige rom, grøntområder og aktivitet. Oppslutningen og brukermedvirkningen er meget stor og en av ønskene er dyrking og en parsellhage.

Alt tyder på at urbant landbruket er framtidens verktøy for å kunne lykkes med å skape mer inkluderende og bærekraftige byer. Her kan det offentlige, det sivile og markedet samskape på tvers. Initiativene tas ofte på grasrotnivå og den sosiale kapitalen som her frigjøres, vitaliserer både på individ- og prosessnivå. For byene bygger dette attraksjonskraft. For landbruket er det en unik mulighet for dialog og omdømmebygging. Generelt bidrar det til nye lærings- og innovasjonsarenaer, bedre inkludering og folkehelse. I et globalt perspektiv er beredskapsverdien også betydelig. Med andre ord bidrar urbant landbruk til en grønnere og mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Fylkesmannen i Telemark har siden 2015 hatt en egen strategi for arbeidet med dette tverrsektorielle mulighetsområdet «bynært og urbant landbruk» – se «Strategiplan for bynært og urbant landbruk i Telemark». I flere av prosessene har landbruksavdelingen bidratt som dialogpartner og med stimuleringsmidler.

Kontaktpersoner