Sauekjøtt ja d e gøtt, men ikke all hjemmeslakting er bra

Når et foretak holder slaktedyrene selv, kan foretaket slakte egne dyr til bruk i egen husholdning. Men å kjøpe levende dyr hos et foretak og få det samme foretaket til å slakte for deg, faller ikke inn under begrepet hjemmeslakting.

For tre år siden ble prosjektet ‘Sauekjøtt ja d e gøtt’ avsluttet. Målet var å styrke sauehold i Telemark. Sauen gjør en god jobb som kulturlandskapspleier. Det er viktig at slakting og omsetning av kjøtt skjer i ordnete former.

Fylkesmannen har behandlet en sak der hjemmeslakting av sau sto i fokus. Slaktevirksomheten har i løpet av årene fått et slikt omfang at Fylkesmannen valgte å gripe inn med vedtak om avkorting av produksjonstilskudd. Foretaket solgte levende lam til forbrukere og var behjelpelig med slaktingen. Vårt vedtak var hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd § 11 (avkorting ved regelverksbrudd) med begrunnelse at slaktevirksomheten var i strid med Animaliehygieneforskriften som Mattilsynet forvalter.

Når et foretak holder slaktedyrene selv, kan foretaket slakte egne dyr til bruk i egen husholdning. Men å kjøpe levende dyr hos et foretak og få det samme foretaket til å slakte for deg, faller ikke inn under begrepet hjemmeslakting. En slik praksis er i strid med regelverket til Mattilsynet.

I denne aktuelle saken har Fylkesmannen avkortet produksjonstilskuddet til foretaket. Foretaket har klaget på vårt vedtak og saken har vært hos Landbruksdirektoratet for klagebehandling. Landbruksdirektoratet har vurdert saken og tok ikke klagen til følge. Dette betyr at Fylkesmannens vedtak om avkorting står ved lag og skal effektueres.

Saken skaper presedens og det er viktig at landbruksforvaltningen følger med på at omsetning av dyr skjer i ordnede former. Dette kan best gjøres ved å sjekke antall leverte dyr til offentlig slakteri opp mot antall dyr i søknad om produksjonstilskudd for samme perioden.

Fylkesmannen erkjenner sauens betydning for vedlikehold av kulturlandskap, men er av den klare oppfatning at slik drift skal foregå i tråd med regler og forskrifter.

 

Kontaktpersoner