Jordvettregel nr 3: Vis respekt for ruskevær

Til tross for sommervarme dager er økt nedbør og ekstreme værsituasjoner noen av klimaprognosene for Telemark. Dette påvirker landbruket i høy grad, både i jord og skog.

Prinsipper og kunnskap om jord er og blir svært viktig framover, og viktig del av kommunens overordnete arealplanlegging. Sikring av elver og bekker kan bety mye for verdiene i jorda. Flom påvirker utvasking av jordpartikler, næringsstoffer, forurensing og erosjon av dyrka marka. Optimale forhold med grøfter, arrondering og god planering er viktig del av jordvernet. Dette bidrar til stabile produksjonsareal og tilrettelegger for langsiktig drift.

Det er viktig med god kunnskap om arealene, bonden har ansvar for å tilrettelegge på sine areal, men også samarbeide for å stabilisere jorda over et større område. Slik planlegging er ofte sammensatt og mange hensyn må tas. Kommunen som planmyndighet og landbruksforvalter har et viktig overordnet ansvar for å tilrettelegge, veilede og formidle regelverk og føringer.

Jordvettregler for Telemark sette fokus på matjorda vår, og hvordan vi best prioriterer og tar vare på gode areal for matproduksjon. Telemark er først ute med egne jordvettregler.

 

Kontaktpersoner