Jordvettregel nr. 2 - Meld fra hvor mye jord du må omdisponere

Matjorda er en viktig ressurs og vi må unngå at gode areal for matproduksjon forsvinner i Telemark.

Jordlova setter regler og mål for driften av jorda, og det er kun der arealene omdisponeres gjennom lovverket i jordlova eller plan- og bygningsloven (pbl) at jorda kan endre formål. Ut fra det skal det ikke bygges ned dyrka mark uten tillatelse fra kommunen. Jordvernet står sterkt og regelverket sier at det skal svært mye til for at den dyrka marka kan nedbygges. De nasjonale måltalla sier at Norge ikke skal omdisponere mer enn 400 dyrka mark pr år innen 2020.

Den dyrkbare marka har også fått ytterligere verdi som potensiale for framtidig matproduksjon. Areal som i dag er skogbevokst eller fremstår som kratt og gjengroende mark kan ha god jordkvalitet og kan dyrkes opp.

For å følge opp disse målsettingene er det viktig å rapportere. Dette må gjøres på flere nivå:

  • Bonden må følge opp driften på sine areal og melde fra om endringer i bruk.
  • I planarbeid som innlemmer areal med dyrka mark eller dyrkbare areal må konsekvensene for jorda utredes på lik linje med andre fagtema. Det må oppgis hvordan dette kan tas hensyn til eller hvor mye som eventuelt må omdisponeres. Kommunen må sette krav om dette i utredningen.
  • Det er viktig å ha oversikt på hvor mye dyrka og dyrkbar jord som planlegges nedbygd hvert år. Til det har kommunen rapporteringsansvar gjennom KOSTRA. Her meldes det inn tall for omdisponering og endringer på jordbruksarealene ut fra vedtak i jordlova og pbl.

Foreløpige KOSTRA-tall for Telemark kom 15. mars. Dette viser de laveste tallene for Telemark målt de siste årene, og de laveste omdisponeringstallene i landet. Endelige tall kommer i juni. Hver kommune må ha en egen ansvarlig person for rapporteringen.

Jordvettregel nr. 2 setter fokus på at vi alle har et ansvar for å følge opp endringer på arealene. Dette gir oss et sammenligningsgrunnlag, og viser oss om vi er på vei til å nå de nasjonale jordvernmåla. Telemark er først ute med sine egne Jordvettregler, og vil i tiden framover følge opp disse mot publikum og legge vekt på dette som veivisere i arealforvaltningen.

 

Kontaktpersoner