Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


07.07.2017

Mer penger til investeringer i landbruket i 2017

I Jordbruksoppgjøret 2017 ble det satt av mer penger til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler). Telemark fikk 1,23 mill. kroner ekstra å fordele i år.


07.04.2017

Det grønne paradis?

Inn på tunet for hjemmeboende personer med demens i Siljan.


25.04.2016

Gårdsbruk som del av skolehverdagen

Gårdsbruk kan være læringsarena for barn og unge. Det er utarbeida en nasjonal veileder for slike tjenester i form av Inn på tunet.


03.02.2016

Nå er det mulig å søke om midler til utredning og tilrettelegging elektronisk

Fylkesmannen forvalter midler til utredning og tilrettelegging, tidligere kalt BU-midler, til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Vi har en pott på ca 2,5 mill. årlig som kan omsøkes til ulike landbruksrelaterte prosjekter og satsinger.


09.03.2015

Fylkesvise midlar til landbruksbasert næringsutvikling 2015

Vi har i Telemark fått ny tildeling av midlar til landbruksbasert næringsutvikling for 2015. Dette gjeld fylkesvise midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak, midlar til fjellandbruket og midlar til å styrke det komuneretta arbeidet på landbruks- og matområdet. Innovasjon Noreg Telemark har også i desse dagar fått ny pott midlar for 2015 knytt til investering og bedriftsutvikling.


13.02.2015

Regionalt næringsprogram for Telemark 2015-17

Fylkesmannen i Telemark har utarbeidet Regionalt næringsprogram for perioden 2015-17 i samarbeid med landbrukets organisasjoner.


05.06.2014

Enda bedre epler fra Telemark

Epler med trykk- og slagskader blir frasortert i pakkeriet. Hos halvparten av produsentene oppstår slike skader og årsaken ligger i høstingsarbeidet. Utfordringen er å bestemme riktig høstetidspunkt.


19.05.2014

No skal det bli «Telemarksfrukt» i butikkane!

Fruktpakkeriet Telefrukt AS har teke initiativ til å få frukta vår godkjend som ei geografisk beskytta nemning gjennom merkeordninga til Matmerk. Snart kan du kjøpe «Telemarkseple», «Telemarksplommer» og «Telemarksmorellar» i nærbutikken din.


18.12.2012

Frukt i fokus

Epler på fat

Epler på fat. Foto: Bob Gottschal, Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen går tungt inn med økonomisk støtte til fruktsatsing i Telemark.


15.11.2012

Har du investert tungt i moderne eggproduksjon? - nå kan du få hjelp til betre økonomistyring!

Frittgående høne.

Frittgående høne. Foto: Karl Erik Gonsholt, Fylkesmannen i Telemark

Nye forskrifter for hald av høner tillet ikkje lenger høner i bur. Det er viktig med god styring av økonomien etter investeringar i lausdriftssystem. Eit oppfølgjingsprosjekt skal setje fokus på økonomien til dei som har investert tungt.


Flere nyheter