Landbrukseiendommer og boplikt

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikt følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Fylkesmannen er klageinstans.

Vis mer


18.03.2013

Endringer i jordloven § 12 på høring

Fylkesmannen er positiv til lovfesting av rekkefølgebehandlingen for delingssaker, men ser ikke behov for å endre vilkårene for å gi delingssamtykke etter jordlovens § 12.


25.01.2013

Eiendommen er ikke lenger konsesjonspliktig

Eiendommen Kleivi i Fyresdal kommune anses for å være ubrukelig på grunn av alder og forfall. Dette er resultatet av klagebehandling ved Fylkesmannen i Telemark.


26.11.2012

Landbruks- og matdepartementet hevar nedre beløpsgrense for priskontroll på landbrukseigedomar

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut eit nytt rundskriv der den nedre beløpsgrensa for prisvurdering av utbygde landbrukseigedomar blir heva til kr 2.500.000 frå kr 1.500.000.


04.10.2012

Ny vending i Kråkeroe-saken

Kråkeroe Sameige

Kråkeroe Sameige. Foto: Ingrild Grov Korneliussen, Fylkesmannen i Telemark

Eiendommen Kråkeroe i Seljord kommune oppfyller arealkravene i konsesjonsloven og er dermed underlagt priskontroll. Det er resultatet av ny behandling ved Fylkesmannen i Telemark. Vedtaket er gjort om etter at det er kommet presiseringer fra SLF om betydningen av ulike vernerestriksjoner på skog.