Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


05.12.2018

Økouka Telemark 2018

ØKOUKA Telemark ble i 2018 gjennomført med 45 arrangementer i løpet av uke 39. Arrangementene var en god blanding av kurs for barn og voksne med ulike temaer, foredrag, hagevandringer, åpen økologisk gård, vinsmaking, matkurs og åpne gårdsbutikker og -landhandler samt markeder.


03.12.2018

Ostemedaljer til Telemark

Mange produsenter fra Telemark har vunnet gjeve priser for osten sin. Det setter Telemark på verdenskartet!


03.12.2018

Fylkesnytt fra Telemark 3/2018

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om flere ostemedaljer til Telemark under Oste-VM 2018 i Bergen.


29.11.2018

Draumetilhøve for granborkbiller?

Det var masseutbrot av granborkbiller i Noreg på 1970 og -80-talet. Billene tok livet av svært mange tre, og samfunnet og skogeigarane leid store økonomiske tap. Tørkesomrar var årsaka. Korleis er stoda i Telemark etter den tørre sommaren 2018?


22.11.2018

Andelsgardar og politikarar i møte med "Haver til Maver"

I oktober arrangerte Økologisk Norge, i samarbeid med Porsgrunn Andelsgard og Fylkesmannen i Telemark, regionalt nettverksmøte for andelsgardar i Søraust-Noreg i Porsrunn. Talet på andelsgardar har auka betydeleg dei siste åra og utgjer i dag ca. 80 gardar.


13.11.2018

Prisdryss over Telemark

BU-prisen 2018 i Telemark gjekk til Nordbø gard & stule i Hjartdal. Innovasjon Noreg, Fylkesmannen, ordførar og leiar av Bondelaget var til stades under prisutdelinga.


13.11.2018

Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

Siste dag for påmelding er torsdag 15. november. Oppdatert program for samlingen i Grimstad 26. november ligger vedlagt.


31.10.2018

Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.


29.10.2018

Jordvettregel nr. 7 ber oss om å ta hensyn til historien til matjorda

Jordvettreglene for Telemark vil øke bevisstheten om matjorda og våre muligheter til å forvalte den på en god måte for framtida. Gå ikke alene - ta hensyn til terrenget og generasjoners arbeid med jorda, heter regel nr. 7. Den fokuserer på historien til jorda og utvikling av landskap over tid.


18.10.2018

Erstatning avlingssvikt - grovfôrlager og telling av fôrdager

Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år. Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel