Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


18.10.2018

Erstatning avlingssvikt - grovfôrlager og telling av fôrdager

Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år. Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.


10.10.2018

Produksjonstilskudd 2018 - fleksibel praktisering av søknadsfrister

Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


09.10.2018

Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.


04.10.2018

Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern

Landbruks- og matministeren har sendt ut et brev til alle fylkesmenn om jordvern som nasjonal og regional interesse i plansaker.


04.10.2018

Erstatning for avlingssvikt - søk i god tid

Det forventes svært mange søknader om erstatning, og vi anbefaler at du søker så snart du kan.


03.10.2018

Produksjonstilskudd i jordbruket

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.


03.10.2018

RMP-tilskudd for 2018

Søknadsfristen for RMP-tilskudd 2018 er 15. oktober. Nytt i år er at det gis tilskudd til bratt areal.


25.09.2018

Kan lavt innhold av jod og selen i norsk kosthold gi helseproblemer?

Komite for geomedisin, som er en del av Vitenskapsakademiet, skal arrangere en fagdag 30. oktober 2018 i Oslo der de setter inntak av selen og jod på agendaen. Kan lavt innhold av jod og selen i norsk kosthold og fôrvekster gi helseproblem for mennesker og produksjonsdyr?


25.09.2018

Granplanta - sommerens tøffeste?

Til tross for ukesvis med varme og sol har mange av de nyutsatte granplantene i Telemark overlevd. De stiller sterkt hvis sommerens tøffeste skal kåres! Noen steder har det imidlertid blitt så tørt at alle de utsatte plantene har bukka under.


17.09.2018

Flis blir gris – grisegodt på Skogtunet, Dyrsku`n

Over 4 000 mennesker fikk smake på gris fôra på gran på Skogtunet på Dyrsku`n. Smaksprøvene glei ned på høykant!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel