Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


26.03.2018

Nøkkeltalhefte for kommunane i Telemark

Formålet med rapporten er å klargjere den økonomiske situasjonen, og samanlikne kommunane i Telemark.


05.01.2018

KOSTRA-rapportering for 2017

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2018.


10.10.2017

Tilskudd til kommunene

Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt.


07.04.2017

Nye nøkkeltall for Telemark

Nå er de siste nøkkeltallene for kommunene i Telemark oppdatert. De nye tabellene tar med rentebærende gjeld og kommunebarometeret.