Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


23.08.2017

Tilskudd til primærhelseteam

Gjennom «primærhelseteam» skal fastleger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeide om å gi et enda bedre tilbud til befolkningen i kommunene. Søknadsfrist er 15. oktober 2017.


07.04.2017

Kommuneoverleger med mange jern i ilden

Bare fire av kommunene i Telemark har kommuneoverlege i halv stilling eller mer. Kommuneoverlegen har ofte andre funksjoner i tillegg. 


12.07.2013

Deltakelse, frihet og barrierer - om familier med barn med funksjonsnedsettelse

Høgskolen i Telemark inviterer til regional konferanse 26. november 2013.


03.04.2013

Rettighetshefte for familier med funksjonshemmede barn og unge

​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Heftet har nå kommet i ny utgave.


11.03.2013

Studie i forvaltningsrett med fokus på helse- og omsorgsrett

I samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilbyr Fagakademiet et studieemne som gir innføring i de viktigste rettsprinsippene som angår sentrale emner knyttet til forvaltningsloven og den nye kommunehelsetjenesteloven.


14.01.2013

Alle kommunene i Telemark har nå e-resept

Fra 15. januar innføres e-resept i de to siste kommunene i Telemark, nemlig Notodden og Hjartdal.


16.11.2012

Konsertvirksomhet på Wrightegaarden

Fylkesmannen i Telemark har ferdigbehandlet klagesaken om konserter på Wrightegaarden i Langesund. Vedtaket betyr færre konserter enn det Wrightegaarden ønsket og Bamble kommune har vedtatt.


16.11.2012

Tilsyn i sykehjem resulterte i læringsnettverk i legemiddelbehandling

I tillegg viser studier både i Norge og andre land at legemiddelrelaterte problemer hos eldre kan unngås ved at pasientens legemiddelbruk blir systematisk vurdert.