Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Fylkesmannen skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Fylkesmannen skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Fylkesmannen tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


12.09.2018

Konferanse om barnefattigdom

Noen barn bor dårlig - er det så farlig, da? arrangeres i Oslo 25. oktober 2018.


20.11.2014

Søk tilskot - Fattigdom blant barn og unge

Alle kommunar kan søkje tilskot for å førebyggje og redusere fattigdom blant barn og unge. Søknadsfristen er 1. februar 2015.


14.11.2013

Tilskot til barnefattigdom 2014

Tilskotsordninga skal bidra til å førebyggje og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge gjennom å styrkje det sosiale og førebyggjande arbeidet i kommunane. Ordninga er ei vidareføring frå tidlegare år.


14.11.2013

Tilskot til bustadsosialt arbeid i 2014

Tilskot til bustadsosialt arbeid er del av regjeringa sin handlingsplan mot fattigdom. Søknadsfrist er 1. februar 2014.


26.11.2012

Tilskot til bustadsosialt arbeid i 2013

Med atterhald om budsjettvedtak i Stortinget blir tilskotsordninga for å førebyggje og motarbeide bustadløyse vidareført i 2013. Alle kommunane i landet kan søkje om tilskot. Søknadsfrist er 1. februar 2013.


26.11.2012

Tilskot til å førebyggje barnefattigdom

Tilskotsordninga skal bidra til å auke kunnskapen om sosiale tenester og korleis regelverket i lov om sosiale tenester i Arbeids- og velferdsforvaltninga kan nyttast og bidra til å førebyggje og redusere fattigdom blant barn og unge.


16.11.2012

Den viktigste veien ut av fattigdom er arbeid

Det er en lav forekomst av fattigdom i Norge sammenliknet med andre land. Andelen fattige har økt de siste tiårene, men holdt seg stabil den siste halvdelen av 2000-tallet. Det viser en ny rapport om fattigdom og levekår i Norge.


16.11.2012

Evaluering av boligsosialt arbeid i Telemark

Diakonhjemmets høgskole har sammen med bistand fra oss gjennomført et toårig undervisningstilbud for kommunalt ansatte i de fire Telemarkskommunene Notodden, Porsgrunn, Seljord og Skien.


16.11.2012

Fattigdomstall for Telemark

Over 200 000 personer i Norge er fattige ifølge regjeringa. 4,5 prosent av befolkningen, eller 45 personer pr. 1000 innbygger, er dermed regnet som fattig.