Tiltaksplan 2015

Kvart år utarbeider «Utdannings- og vergemålsavdelinga» ein tiltaksplan for å løyse embetsoppdraget frå Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen representerer staten i fylket når det gjeld barnehagen og grunnopplæringa og skal medverke til at den nasjonale politikken og dei nasjonale tiltaka blir følgde opp regionalt og lokalt. Tiltaka til Fylkesmannen skal samla sett bidra til auka kvalitet i barnehagen og grunnopplæringa.

«Tiltaksplan 2015» viser kva oppdrag Fylkesmannen har fått på utdanningsområdet, kva resultatkrav som blir stilte frå sentralt hald, samt dei prioriterte tiltaka som Fylkesmannen i Telemark v/ utdannings- og verjemålsavdelinga har valt for å løyse embetsoppdraget.

Tiltaksplanen finn du i lenkja til høgre.


Kontaktpersoner

Dokumenter