Kompetanse for mangfold - Telemark 2016

Denne høsten blir fylkeskommune, barnehagemyndighet og skoleeiere i Telemark invitert til å bli med på satsningen.

Fylkesmannen skal velge ut enheter, og det kommer mer informasjon i løpet av september om søknadsprosess og kriterier for utvelgelsen. 

Bakgrunn for Kompetanse for mangfold

Høsten 2013 ble det igangsatt et kompetanseløft på det flerkulturelle området – Kompetanse for mangfold. Det er en femårig satsing som er begrunnet med at mange minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter særskilte utfordringer i utdanningsløpet. Kompetanseløftet er rettet mot hele utdanningssektoren. De som omfattes av satsingen er ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæringen, barnehageeiere, barnehagemyndighet og skoleeier, samt universitet – og høgskolesektoren.

Oppdraget har bakgrunn i Stortingsmelding 6. En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. (2012-2013).

Hva er Kompetanse for mangfold?

Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Prinsipper til grunn for Kompetanse for mangfold

For å sikre et godt utdanningsløp for alle barn, unge og voksne legger regjeringen følgende prinsipper til grunn for arbeidet med satsningen.

  • Mangfold og flerspråklighet er ressurser i det norske samfunnet og skal verdsettes i utdanningsløpet.
  • Verdier som demokrati og toleranse skal formidles av barnehagen, skolen, voksenopplæring og høyere utdanning. Det er et mål i hele utdanningen at alle skal føle seg sett, inkludert og verdsatt.
  • Tidlig innsats innebærer blant annet at barn tilbys et barnehagetilbud tilpasset sine behov. Det betyr også at nyankomne elever får kartlagt sine språkferdigheter og får et tilpasset opplæringstilbud i grunnskolen og videregående opplæring, og at nyankomne voksne som mangler grunnleggende ferdigheter og/eller norskferdigheter, og som har rett til slik opplæring, får tilbud om dette.
  • Langvarig andrespråksopplæring: Det tar tid å lære norsk så godt at språket fungerer som et opplæringsspråk, og barnehager og skoler må derfor arbeide systematisk med barnas språklæring og språkutvikling. Dette betyr at barnehagepersonalet bør ha nødvendig kompetanse i språkstimulering i en flerspråklig barnehagehverdag, og lærere bør ha innsikt i hva det vil si å ha norsk som andrespråk og tilpasse opplæringen i alle fag.
  • Alle generelle tiltak i utdanningsløpet skal ta hensyn til det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen og ivareta minoritetsperspektivet.

 

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når ledelsen og de ansatte deltar i en prosess der den samlede kompetansen til organisasjonen utvikles. Vi kaller dette barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling.

Etterutdanningen i Kompetanse for mangfold skjer som barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der hele personalet i barnehagen eller skolen deltar.

Tidsplan

Utvidelsen av satsingen går gradvis. Fylkene blir med i denne rekkefølgen.

2013 - Troms, Oslo/Akershus og Hordaland
2014 - Østfold, Vestfold, Hedmark og Sør -Trøndelag
2015 - Oppland, Buskerud, Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland
2016 - Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
2017 - Oslo/Akershus, Østfold, Hordaland, Rogaland og Vestfold

Se informasjon om satsningen på utdanningsdirektoratets sider.

 


30.06.2016

Kompetanse for mangfold - Telemark 2016

Kragerø, Nome, Notodden – Tinn deltar med barnehager og skoler skoleåret 2016/2017.Kontaktpersoner