Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


06.09.2017

Samiske elevar har rett til opplæring i samisk

Samiske elevar i grunnskule og vidaregåande skule har rett til opplæring i samisk uansett kvar dei bur i landet. Elevar som bur i samiske distrikt, har rett til opplæring i og på samisk.


17.02.2017

Er du lærer? Trenger du videreutdanning?

Studieåret 2017-2018 kan du søke blant 185 studietilbud. Grip sjansen, snakk med rektor og søk i dag!


16.02.2017

Rammeverk for eksamen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet rammeverk for eksamen. Hensikten med et felles rammeverk for sentralt gitt eksamen er å etablere et felles grunnlag for kvalitetssikring og kvalitetsstyring av Utdanningsdirektoratets arbeid med eksamen


16.02.2017

Fagvalg i videregående opplæring i Telemark 2016/17

Her finner du en oversikt over elevene sine valg av fag i videregående opplæring, elever pr skole og elever pr utdanningsprogram på vg1 for Telemark skoleåret 2016/17.


30.01.2017

Mindre fravær de siste tre skoleårene i videregående opplæring i Telemark

For første gang publiserte Utdanningsdirektoratet i desember 2016 tall over elevenes fravær i videregående opplæring.


20.01.2017

Bli sensor!

Er du faglig dyktig? Har du god innsikt i læreplanene? Har du god arbeidskapasitet og samarbeidsevne? Har du arbeidserfaring som lærer i avgangsklassen på ungdomsskolen? Vi trenger deg til sensoroppdrag i norsk, engelsk eller matematikk!


15.06.2016

Nullmobbing.no – ein ny nettstad for barn, unge og foreldre

Her finn du informasjon og råd om mobbing og rettar. 


25.05.2016

Det er varslet om tilsyn med Siljan kommune

Temaet for tilsynet er nasjonale prøver.


24.05.2016

Snart tid for standpunktkarakterer

Fylkesmannen mottar mange klager på standpunktkarakterer hvert år, og i mange av sakene ser vi at det kan reises tvil om reglene for karakterfastsetting er fulgt. Nå har vi sendt brev til alle ungdomsskolene for å minne om regelverket.


23.05.2016

Inkludering og opplæring av flyktningar - fagleg samling i Telemark

Utdanningsdirektoratet arrangerer fylkesvise heildagssamlingar som støtte til kommunane sitt arbeid på opplæringsområdet for nyankomne barn og unge. Datoen for Telemark er 10. november 2016.


Flere nyheter