GLØD for flere barnehagelærere og økt kvalitet

Å heve status og kompetanse i barnehagene er GLØD-prosjektets aller største mål

GLØD er et prosjekt i Kunnskapsdepartementet, nedsatt i 2011, som har som overordnet målsetting å styrke de ansattes kompetanse i barnehagen, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere til barnehagen. GLØD-prosjektet skal utforme en helhetlig kompetansestrategi for barnehagene, som etter planen skal legges fram våren 2013 sammen med stortingsmeldingen om framtidens barnehage. Kompetansestrategien vil gjelde fra 2014.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/glod.html?id=700634

 

GLØD-Telemark.

I Telemark har Fylkesmannen etablert et bredt sammensatt GLØD-nettverk med kommunerepresentanter fra regionene, fra Høgskolen i Telemark, Utdanningsforbundet og privat barnehageeier.

 

Eidbjørg Hansson

Høgskolen i Telemark

eidbjorg.hansson@hit.no

35 02 63 96

Anne Marie Håseth

Høgskolen i Telemark

anne.m.haseth@hit.no

35 02 63 90

Torfinn Stave

Valhall barnehage

post@valhallbarnehage.no

35 51 68 68

Ida Oterholt

Utdanningsforbundet

Ida.oterholt@udf.no

35 58 34 47

Vigdis Otterholm

Porsgrunn kommune

Vigdis.Otterholm@porsgrunn.kommune.no

35 54 71 58

Marianne Dahlseng

Nome kommune

Marianne.Dahlseng@nome.kommune.no

35 94 63 12

Margrete Haga-Lindeland

Notodden kommune

margrete.haga-lindeland@notodden.kommune.no

35 01 51 40

Liv Johre Bakke

Fyresdal kommune

liv.johre@fyresdal.kommune.no

35 06 71 80

Jan Collier

Fylkesmannen i Telemark

jco@fmte.no

35 58 62 33

 

 

Satsingsområder.

Nettverket har valgt ut to hovedsatsingsområder:

* Å styrke de ansattes kompetanse, for å gi alle barn et godt og likeverdig barnehagetilbud

* Å heve status for arbeid i barnehager, for å øke rekrutteringen av ansatte med nødvendig kompetanse.

 

Ser en på situasjonen i Telemark når det gjelder barnehagelærerdekning har det over år vært et høyt antall dispensasjoner som et resultat av at en ikke har klart å ansette personer med relevant utdanning. Fylkesmannen er kjent med at noen barnehageeiere har igangsatt konkrete tiltak for å bedre situasjonen og en kan se tegn på bedring, selv om mye av dette arbeidet først kan gi resultater på sikt.

Det er deler av fylket hvor mangelen på pedagogisk personale er et større problem enn andre. I enkelte kommuner har dette vært en utfordring over tid. Samtidig ser vi at det i alle kommuner kan være utfordrende å fylle vikariater med utdannet personale. En ser også at vi nå er i ferd med å gå inn i en ny situasjon hvor vi i årene som kommer må forvente en utskifting i barnehagelærerpersonalet p.g.a. alder. I tillegg ligger det et forslag til ny barnehagelov med ambisjoner om å utvide pedagogbemanningen i hver enkelt barnehage.

Dette betyr at barnehagemyndigheter og barnehageeiere må ha et fortsatt fokus på personalsituasjonen.

 

Tiltak.

Høgskolen i Telemark tilbyr Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) fra høsten 2013

http://www.hit.no/nor/HiT/Soeker/Studietilbud/Laerer-og-barnehagelaerer/Arbeidsplassbasert-barnehageutdanning-ABLU

 

Det er igangsatt en reklamekampanje på kinoene:

– Bygdekinoen med visning i Seljord, Tokke, Kviteseid, Treungen, Fyresdal og Åmot

- Notodden

- Kragerø

- Skien

- Bø

Filmen som vises kan ses her: http://www.youtube.com/channel/UCCeD4UIJJW6oJwHRg9glWVQ/videos?view=0&flow=grid

Her kan du også se en utvidet versjon som skal brukes i alle sammenhenger hvor rekruttering og omdømmebygging er tema.

I tillegg kan en se filmen som vises på kino i Porsgrunn ( se KinoReklame 2 )