Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


21.08.2017

Fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehager

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller føre tilsyn med at den enkelte barnehage blir drevet i samsvar med barnehageloven med forskrifter.


23.05.2016

Kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar – prøveordning 2016

Nasjonal prøveordning 2016 - Barnehageeigarar kan søkje om kompetansemidlar til barnehagar på tvers av kommune- og fylkesgrenser


23.05.2016

Tilsyn med Bø kommune som barnehagemyndighet

Bø kommune ble 12.april varslet om at Fylkesmannen åpnet tilsyn med Bø kommune som barnehagemyndighet.


02.05.2016

Svømmeopplæring for barnehagebarn i Telemark

I januar lyste Fylkesmannen ut midler til svømmeopplæring av barnehagebarn. Nå er søknadsfristen ute og midlene fordelt.


02.05.2016

Utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehage

Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.


02.05.2016

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen (Meld. St. 19 (2015–2016)

En stortingsmelding som vil bety mye for å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen.


15.02.2016

Stabilitet preger barnehagesektoren i Telemark

Årsrapporteringen for 2015 fra 175 barnehager i Telemark viser i hovedsak små endringer fra tidligere år. Det er fortsatt en positiv utvikling når det gjelder ansatte med formell utdanning.


08.01.2016

Tilskudd for svømming i barnehager

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke fylkesmannen om tilskudd. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.


23.02.2015

Barns sosiale utvikling

Hvilke forhold knyttet til barnet selv, til familien og til barnehagen har betydning for barnas sosiale kompetanse og atferdsproblemer?


17.02.2015

Ny forskning på barnehageområdet

Hvor lang tid av en barnehagedag er det full bemanning? Barnehagene er opptatt av likestilling, men arbeider de med det? Hva kan bidra til et godt miljø for barns læring og danning i barnehagen?


Flere nyheter