Postjournal

Offentleglova er en lov om dokumentoffentlighet. Loven gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument.

Fylkesmannens offentlige journal er tilgjengelig på portalen Offentlig elektronisk postjournal (OEP): 

Velg kronologisk søk eller enkelt søk 

Offentlig journal blir lagt ut etter at opplysninger i journalen er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet. Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27, 1. ledd og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9 5. ledd punkt a-c kan imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntas fra offentlighet. For Fylkesmannen gjelder dette enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.

Enkeltsaker innen fritt rettsråd og førerkort og fri saksførsel utgjør litt i overkant av 4000 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt oss på fmtepost@fylkesmannen.no

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.