Tilsyn med Årdal kommune

Tilsynstemaet er individuell plan for deltakarar i introduksjonsprogram.

Tilsynet omfattar både krava til den individuelle planen for introduksjonsprogrammet i § 6 og krava til den individuelle planen for opplæringa i norsk og samfunnskunnskap i § 19 fyrste ledd, og forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Den individuelle planen for opplæringa i norsk og samfunnskunnskap skal inngå som ein del av den individuelle planen for introduksjonsprogrammet.

Tilsynet omfattar ikkje individuell plan for dei som berre deltek i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslova §§ 17 og 19, og ikkje har denne opplæringa som ein del av eit introduksjonsprogram.

Dato:
6. juni - 7. juni
Stad:
Årdal
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Thovald Røneid Moen

Kontaktpersonar

Dokument