Tilskot til kommunalt rusarbeid

Helsedirektoratet har no kunngjort tilskot til kommunalt rusarbeid for 2018. Fylkesmannen forvaltar tilskotet på vegner av Helsedirektoratet.

  • Nye kommunar skal prioriterast inn i ordningen.
  • Tilsetting av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bustad, bustad med bemanning o.l.
  • Arbeidsretta tiltak og/eller aktivitetstilbod.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lågterskeltenester.

Direktoratet tek sikte på å innhenta rapportering frå kommunane på måloppnåing for 2017 via questback som er forventa utsendt rundt 01.02.18. Rapporteringsfristen er 15.02.

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:59:00
Målgruppe:
Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Kommunane

Kontaktpersonar