Tilskot til klimasats

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om Klimasats-støtte. Opptil 100 millionar kroner skal delast ut i 2018.

Klimasats støttar tiltak som reduserer utslepp av klimagassar eller bidreg til overgangen til lågutsleppssamfunnet. Regjeringa har sett av 100 millionar kroner til ordninga i 2018. Klimasats omfattar ikkje klimatilpassing. Miljødirektoratet har ei eiga støtteordning for det.

Søknadsfrist:
15.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunar og fylkeskommunen
Ansvarleg:
Miljødirektoratet

Kontaktpersonar