Tilskot til drenering

Føremålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å auke jordbruksproduksjonen, og å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoff til vassdrag.

Kommunen handsamer og avgjer søknadar om tilskot. Det skal søkjast på eige søknadsskjema.

Kommunane kan fastsetje eigne søknadsfristar.

De finn meir informasjon på nettsida vår om tilskot til drenering.

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Trude Knutzen Knagenhjelm
Kven kan søkje:
Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta og drenerer dette. For planerte areal kan det løyvast tilskot til areal som ikkje er grøfta tidlegare.