Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.15 15.08.18 Symjeopplæring i barnehage 2018 Kommunar og frivillege organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring for barn i barnehage
2018.08.10 10.08.18 Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2018 Nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som er omfatta av grunnskuleopplæringa
2018.06.15 15.06.18 Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - vår Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
2018.06.15 15.06.18 Utdanningsdirektoratet tek over tilskot til leirskuleopplæring Tilskotet skal stimulere kommunane til å sende elevane på leirskule
2018.06.01 01.06.18 Pilotprosjekt på legevaktfeltet Små og mellomstore kommunar som har utfordringar med å sikre akuttmedisinske tenester lokalt.
2018.05.25 25.05.18 Tilskot til pilotprosjekt med tverrfagleg oppfølgingsteam i kommunane Pasientar og brukarar med store og samansette behov
2018.05.01 01.05.18 Ny tilskotsordning for fallvilt og skrantesjuke Kommunane
2018.05.01 01.05.18 Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane 2018 Sjukepleiarar i helse- og omsorgstenesta i kommunen
2018.04.06 06.04.18 Tilskot til kommunar med vanskar for å rekruttere fastlegar Kommunar med rekrutteringsvanskar av fastlegar eller manglande stabilitet i allmennlegetenesta
2018.04.03 03.04.18 Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innan landbruket
2018.04.01 01.04.18 Klima og miljøtiltak i landbruket Fag- og næringsorganisasjonar, kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø, kommunar, lag og foreiningar
2018.04.01 01.04.18 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018 Primærmålgruppe er leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å arbeide i helse- og omsorgstenestene. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etatar vere målgruppe. Sekundærmålgruppe er brukarar av dei kommunale helse- og omsorgstenestene og deira pårørande.
2018.04.01 01.04.18 Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidda i målgruppas behov for sosial-, psykososial- og medisinsk habilitering og rehabilitering.
2018.03.20 20.03.18 Tilskot til tilbod til mennesker med langvarige og/eller samansette tenestebehov Vaksne, barn og unge med psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem med langvarig og samansette behov for behandling, rehabilitering og oppfølging
2018.03.15 15.03.18 Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Registrerte foretak
2018.03.15 15.03.18 Tilskot til frisklivs-, lærings- og meistringstilbod Personar med auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjukdom, og som har trong for å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til spreiing og implementering av velferdsteknologi 2018 Kommunane
2018.02.15 15.02.18 Tilskot til tiltak mot marin forsøpling Frivillige og ideelle organisasjonar, stiftelser, private bedrifter, sjølvstendige kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).
2018.02.15 15.02.18 Tilskot til klimasats Kommunar og fylkeskommunen
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til kommunar og Nav-kontor Kommunar og Nav-kontor
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til tiltak i beiteområde Beitelag
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018 Kommunane
2018.01.19 19.01.18 Aktivitetstiltak for å motverka einsemd og passivitet Grupper som står i fare for å oppleve einsemd, passivitet og sosial tilbaketrekking, fortrinnsvis seniorar og eldre.
2018.01.15 15.01.18 Tilskotsordningar 2018 Kommunar, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar
Søknadsfrist Tittel
2018.08.15 15.08.18 Symjeopplæring i barnehage 2018
2018.08.10 10.08.18 Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2018
2018.06.15 15.06.18 Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - vår
2018.06.15 15.06.18 Utdanningsdirektoratet tek over tilskot til leirskuleopplæring
2018.06.01 01.06.18 Pilotprosjekt på legevaktfeltet
2018.05.25 25.05.18 Tilskot til pilotprosjekt med tverrfagleg oppfølgingsteam i kommunane
2018.05.01 01.05.18 Ny tilskotsordning for fallvilt og skrantesjuke
2018.05.01 01.05.18 Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane 2018
2018.04.06 06.04.18 Tilskot til kommunar med vanskar for å rekruttere fastlegar
2018.04.03 03.04.18 Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket
2018.04.01 01.04.18 Klima og miljøtiltak i landbruket
2018.04.01 01.04.18 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018
2018.04.01 01.04.18 Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering
2018.03.20 20.03.18 Tilskot til tilbod til mennesker med langvarige og/eller samansette tenestebehov
2018.03.15 15.03.18 Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket
2018.03.15 15.03.18 Tilskot til frisklivs-, lærings- og meistringstilbod
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til kommunalt rusarbeid
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til spreiing og implementering av velferdsteknologi 2018
2018.02.15 15.02.18 Tilskot til tiltak mot marin forsøpling
2018.02.15 15.02.18 Tilskot til klimasats
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til kommunar og Nav-kontor
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til tiltak i beiteområde
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018
2018.01.19 19.01.18 Aktivitetstiltak for å motverka einsemd og passivitet
2018.01.15 15.01.18 Tilskotsordningar 2018