Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2017.12.15 15.12.17 Tilskot til opplæring gitt til barn og unge som søker opphald i Noreg - haust Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
2017.11.15 15.11.17 Tilskot til leirskuleopplæring - haust Tilskotet skal stimulere kommunane til å sende elevane på leirskule
2017.11.10 10.11.17 Tilskot til organisert beitebruk Beitelag
Sjå hovudtekst Tilskudd til tettare planting som klimatiltak Skogeigarar
2017.11.06 06.11.17 Tilskot til kompetanseheving i omsorgstenestene i samanslegne kommunar Tilsette i omsorgstenestene med brukarane av tenestene i siste instans
2017.10.31 31.10.17 Erstatning for avlingssvikt på grunn av klima Føretak i jordbruket
2017.10.23 23.10.17 Kompensasjon av kommunane sine utgifter knytt til førebuing til busetting Kommunar som busette færre einslege mindreårige enn dei gjorde vedtak om for 2016
2017.10.15 15.10.17 Tilskot til pilotprosjekt med primærhelseteam Innbyggarar på fastlegeliste, særleg merksemd på pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og dei med store og samansette behov
2017.09.10 10.09.17 Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2. gongs utlysing 2017 Alle med risiko for å utvikle problem knytta til psykisk helse, rus og/eller vold og traume
2017.08.10 10.08.17 Symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2017 Nyankomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæring.
2017.05.29 29.05.17 Tilskot til fagutvikling - Demensplan 2020 Personar som bur heime og som har demenssjukdom i eit stadium som krev behov for oppfølging av eit visst omfang
2017.05.01 01.05.17 Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidden i målgruppa sitt behov for sosial- psykososial- og medisinsk habilitering og rehabilitering.
2017.05.01 01.05.17 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2017 Primærmålgruppe er brukarar av dei kommunale helse- og omsorgstenestene og deira pårørande. Sekundærmålgruppe er leiarar, tilsette, frivillige og personar som kan rekrutterast til å arbeide i helse- og omsorgstenesta.
2017.05.01 01.05.17 Symjeopplæring i barnehagen – tildeling 2017 Kommunar og frivillege organisasjonar
2017.04.06 06.04.17 Tilskot til implementering av velferdsteknologi 2017-2020 Personar som tek imot helse- og omsorgsteneste
2017.03.20 20.03.17 Tilskot til forvaltingstiltak i kulturlandskapsområde Grunneigarar og lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå. Privatpersonar, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar kan òg søkje om tilskot
2017.03.15 15.03.17 Tilskot til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og meistringstilbod Personar med auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjukdom, og som har trong for å endre levevaner og til å meistre livet med sjukdom og plager
2017.03.01 01.03.17 Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontor og tilskot til oppfølging i bustad Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng eller er nær ved å trenge sosiale tenester
2017.03.01 01.03.17 Tilskot til kommunalt rusarbeid 2017 Personar med ruslidingar og deira pårørande
2017.02.17 17.02.17 Tilskot til førebygging av abort og uønska svangerskap Barn, ungdom og unge vaksne, etniske minoritetsgrupper, grupper med nedsett fysisk funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming
2017.02.15 15.02.17 Klimasatsing i kommunane Fylkeskommune, kommunar, kommunale føretak
2017.02.01 01.02.17 Tilskot til å styrke tilbod til menneske med samansette tenestebehov Vaksne, barn og unge med psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem med langvarig og samansette behov for behandling, rehabilitering og oppfølging
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til viltformål Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og einskildpersonar
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til vassmiljøtiltak - Kalking Frivillige organisasjonar, kommunar, interkommunale organ og fiskerettshavarar
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til truga artar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. For midlane øyremerka hubro er målgruppa i første rekkje eigarar av straumnett.
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til truga naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskingsinstitusjonar og frivillige organisasjonar
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til fiskeformål Frivillige organisasjonar, forskingsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til rovvilttiltak Kommunar, organisasjonar, privatpersonar.
Sjå hovudtekst Tilskotsordningar 2017 Kommunar, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar
2017.01.15 15.01.17 Tilskot til verdiskaping basert på naturarven Kommunar, regionråd, frivillige organisasjonar, verksemder, grunneigarar, naturinformasjonssenter, tilsynsutval og verneområdestyre