Skjema

Skjema Tema Omtale
A
Akutte førebyggjande tiltak, søknad om tilskot Miljø og klima Rovvilt
Akvakultursøknad Miljø og klima Akvakultur
Ansvarsskjema for akvakulturanlegg (pdf) Miljø og klima Akvakultur
Ansvarsskjema for akvakulturanlegg (Word bokmål) Miljø og klima Akvakultur
Ansvarsskjema for akvakulturanlegg (Word nynorsk) Miljø og klima Akvakultur
Avfall - skjema for komposteringsanlegg (odt) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Avfall - skjema for komposteringsanlegg (word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Avfall - skjema om løyve til mottak og lagring (odt) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Avfall - skjema om løyve til mottak og lagring (word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Avfall - søknadsskjema for bilvrak (odt) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Avfall - søknadsskjema for bilvrak (word) Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Avløysing ved sjukdom og fødsel m.m. Landbruk og mat Dekkjer utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gradsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehage - tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søkje om tilretteleggingsmidlar barnehage - lokale prioriteringar
D
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
E
Eigenkontroll - årleg rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Elvefiske (pdf) Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningane i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
Erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
FNT: Undervegsrapportering - spørjeskjema til elevar Barnehage og opplæring Spørsmål til elevane om utbytte av opplæringa.
Forlenga opning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenga opning av snøskuterløyper i Finnmark
Forliksråd - oppnemning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnemning av ein stedfortreder for eit forliksrådsmøte eller inntil tre månader av gongen.
Fritak frå teieplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for teieplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersonar Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersonar - eigenerklæringsskjema
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Førebyggjande tiltak mot rovviltskader for husdyreigarar, tamreineigarar, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
G
Godtgjering - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakarar som skal ha godtgjering frå Fylkesmannen
Godtgjersle til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Grunntilskot til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfald
H
Honorar til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskulen Barnehage og opplæring Grunnskule og vidaregåande opplæring
Kompetansemidler til barnehage - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidlar for barnehagar, elektronisk skjema
Konfliktdempande tiltak (rovvilt) for kommunar, organisasjonar m.fl. Miljø og klima Rovvilt
M
Melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø Barnehage og opplæring Ein trygg skuledag utan mobbing. Elektronisk skjema for å melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø til Fylkesmannen.
Meldingsskjema frå anlegg om kjemisk overflatebehandling (odt) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema frå anlegg om kjemisk overflatebehandling (word) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema frå anlegg om mekanisk overflatebehandling (odt) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema frå anlegg om mekanisk overflatebehandling (word) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om anlegg for pukk, grus, sand eller singel (odt) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om anlegg for pukk, grus, sand eller singel (word) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om forbrenning av rein brensel (odt) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om forbrenning av rein brensel (word) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om forureining frå asfaltverk (odt) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om forureining frå asfaltverk (word) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om forureining frå fiskeforedlingsbedrifter (odt) Miljø og klima Forureining
Meldingsskjema om forureining frå fiskeforedlingsbedrifter (word) Miljø og klima Forureining
Melding frå bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding frå privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding frå skular i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding frå norske skular i utlandet til Fylkesmannen
Melding om behov for verjemål Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for verjemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i verna område
Mudring og dumping - søknadsskjema (odt) Miljø og klima Forureining
Mudring og dumping - søknadsskjema (pdf) Miljø og klima Forureining
Mudring og dumping - søknadsskjema (word) Miljø og klima Forureining
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Landbruk og mat Foretak i jordbruket kan søkje om produksjonstilskot, tilskot til avløysning ved ferie og fritid, distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønnsaker.
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
R
Rapportering kriminalomsorg Barnehage og opplæring Opplæring innan kriminalomsorgen
Raudlistebasen Miljø og klima Naturmangfald
Reiserekning til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til verjemålsavdelinga hos fylkesmannen Vergemål Verjemål
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Stadfesting tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å stadfeste tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar
Symjing i barnehagar - Rapportering på tilskot Barnehage og opplæring Rapportering av tilskot for symjeopplæring i barnehagar
Symjing i barnehagar - søknad om tilskot Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskot til symjeopplæring i barnehagar
Søknad om godkjenning frå fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om oskespreiing Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om oskespreiing kan sendast inn frå personar som søkjer om at eiga oske skal bli spreidd for vinden, eller det kan søkjast om oskespreiing på vegner av ein annan person
Søknad om regionalt miljøtilskot Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Søknad om verjegodtgjering Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om verjemål Vergemål Verjemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskot til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskot til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskot til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskot til prioriterte artar Miljø og klima Naturmangfald
Tilskot til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfald
Tilskot til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vatn
Tilskot til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar - søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utsleppsløyve for industriverksemder - søknad (odt) Miljø og klima Forureining. Gjeldande for Sogn og Fjordane
Utsleppsløyve for industriverksemder - søknad (pdf) Miljø og klima Forureining. Gjeldande for Sogn og Fjordane
Utsleppsløyve for industriverksemder - søknad (word) Miljø og klima Forureining. Gjeldande for Sogn og Fjordane
Utsleppsløyve - rettleiar Sogn og Fjordane (pdf) Miljø og klima Forureining. Gjeldande for Sogn og Fjordane
Utsleppsløyve - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utsleppsløyve – elektronisk skjema. Forureining
V
Val av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om val av nytt forliksråd og suppleringsval
Varsling av akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Elektroniske skjema som sendast inn ved melding om akutte utslepp frå avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslepp, som også skal brukast til oppfølgingsmelding.
Verjeerklæring Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Verjegodtgjersle DFØ-portalen Vergemål Verjemål
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskule og vidaregåande opplæring
Vidareutdanning under skuleutvikling Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring
Ø
Økonomisk status for person med verje Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Å
Årleg rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjennvinning