Klima

Nigardsbreen. (Foto: Tore Larsen)
Nigardsbreen. (Foto: Tore Larsen)

Global oppvarming krev klimatilpassingar. For Noregs del betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperaturar, meir nedbør og meir ekstremver. Klimautfordringane kan få store konsekvensar for miljø og samfunn. 

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar og for å avgrense framtidige skadar. Ein viktig del av planleggingsarbeidet er gode transportløysingar, robuste vegar og jernbaner, sikker energiforsyning og bustader og andre bygningar som ikkje ligg utsett til for jordras eller andre naturkatastrofar. Fylkesmannen skal òg medverke til at samfunnet er førebudd på å takle flaum, ras, straumbrot og andre alvorlege hendingar.

Lokal planlegging for klimaendringar

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringa ute i lokalsamfunna. Det er kommunane som har hovudansvaret for å byggje gode samfunn for innbyggjarane sine, og klimaperspektivet er ein viktig del av denne planlegginga.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunane tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringane når dei gjer vedtak. Fylkesmannen er sektorstyresmakt for blant anna miljø og landbruk og har mynde til å føre tilsyn med kommunane, overprøve enkeltvedtak som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringar, og fremme motsegner etter plan- og bygningslova.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunane.
  • Fylkesmannen rettleier kommunane i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjere kva krav og forventningar staten har til kommunane, og samtidig formidle synspunkt frå kommunane til sentrale styresmakter.

Vis meir


05.09.2018

Invitasjon til klimasamling for kommunane i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Samlinga er 5. og 6. desember i Haugesund. Formålet med samlinga er å hjelpe kommunane i arbeidet med å redusere klimagassutslepp.


16.08.2018

Kommunar får tildelt midlar til klimasparande tiltak

Eid kommune, Jølster kommune og Fylkeskommunen har i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal nyttast til tiltak som bidreg til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutsleppsamfunnet.


04.05.2018

Klimasatsmidlar til Gloppen kommune

Klimasats er ei ordning i regi av Miljødirektoratet der kommunar og fylkeskommunar kan søke om midlar til tiltak som reduserer utslepp av klimagassar og bidreg til omstilling til lågutsleppsamfunnet.


19.03.2018

Nasjonal konferanse: Den nye klimapolitikken

Korleis kan nasjonale føringar og lokal klimapolitikk bidra til heilskapleg klimaomstilling? Meld deg på årets nasjonale klimakonferanse i Sogndal 24. - 26. april, og ta del i klimaomstillinga av samfunnet.


06.02.2018

Innbyding til nasjonal klimakonferanse

Korleis kan nasjonale føringar og lokal klimapolitikk bidra til heilskapleg klimaomstilling av samfunnet? Meld deg på #klimaomstilling2018 i Sogndal 24. - 26. april.


12.01.2018

Søknadsfrist 15. februar for Klimasats

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om Klimasats-støtte. Opptil 100 millionar kroner skal delast ut i 2018.


01.11.2017

Kommunar kan søkje støtte til klimatiltak

Opptil 100 millionar kroner skal delast ut i 2018 og din kommune kan søkje. Søknadsfristen er 15. februar.


30.08.2017

Fylkesmannen opna nasjonal klimakonferanse

Fylkesmann Anne Karin Hamre opna i dag ein nasjonal klimakonferanse i Sogndal, der om lag 150 deltakarar møtest for fagleg påfyll, nettverksbygging og diskusjonar. Opningsinnlegget kan du lese i denne artikkelen. 


29.08.2017

Velkomen til nasjonal klimakonferanse

Denne veka samlar vi om lag 140 deltakarar til ein nasjonal klimakonferanse i Sogn. Konferansen vert strøyma direkte på nett-TV, og du kan kommentere og stille spørsmål via Twitter #klimaomstilling2017. 


02.08.2017

Innbyding til nasjonal klimakonferanse i Sogndal

Framtidas klima er venta å bli varmare, våtare og villare - og meir nedbør og ekstremvêr kan gi både store og langvarige konsekvensar for både miljø og samfunn. Korleis handterer vi dette? 


Fleire nyhende