Forureining

Lekkasje frå tønne. (Foto: Grete Haugan)
Lekkasje frå tønne. (Foto: Grete Haugan)

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Utsleppsløyver som er gjeve til verksemder i Sogn og Fjordane finn du på Norske utslepp


06.09.2018

Retura Nomil AS har fått endra løyve

Endringa gjeld mottak av meir avfall ved anlegget på Eidsmona i Gloppen kommune. 


04.09.2018

Løyve til utdjuping i sjøen ved Ytre Hauge

Fylkesmannen har gitt Bremanger Båtforening løyve etter ureiningsforskrifta til å mudre i båthamna og å dumpe muddermassane på djupare vatn like utanfor.


14.08.2018

Landsdekkande risikoaksjon

Det har vore gjennomført felles tilsynsaksjon om industri- og avfallsbedrifter veit kva farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og korleis dei kan hindre at uønska hendingar skjer.


05.07.2018

Løyve etter ureiningslova for Jølstra kraftverk

Fylkesmannen har gitt Sunnfjord Energi AS mellombels løyve etter ureiningslova til utslepp av drifts- og drensvatn i samband med bygging av Jølstra kraftverk i Førde og Jølster kommunar.


22.03.2018

Avinor AS har fått endra utsleppsløyve for Sogndal lufthamn og Førde lufthamn

Sterkare fokus på miljøovervakinga rundt flyplassane er eit av krava i dei nye løyva.


15.03.2018

Sjekk om eigedomen din er ureina

På Miljødirektoratet sin nettstad kan du sjølv finne ut om eigedomen din er ureina.


08.03.2018

Løyve til drift og mottak av kasserte kjøretøy

Fortun Bensinstasjon AS har fått løyve etter ureiningslova for drift av verkstad og mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy.


08.03.2018

Mange verksemder får tilsyn

Fylkesmannen skal gjennomføre om lag 55 tilsyn med forureining i 2018. Viktige tema vil vere prioriterte miljøgifter, handtering av farleg avfall og kjemikaliar, utslepp, forureining og internkontroll. I år vil marin forsøpling og vedlikehald vere tema på alle tilsyn.


01.03.2018

Sognefjorden Vel har klagerett i sak om Leikanger kraftverk

Miljødirektoratet har bestemt at miljøorganisasjonen Sognefjorden Vel har klagerett i to saker som gjeld utsleppsløyve for Leikanger kraftverk. Fylkesmannen har teke avgjerda til etterretning og vil handsame sakene på nytt.


01.03.2018

Løyve til mudring og utfylling ved Hjortevika

Fylkesmannen har gitt Vidar Helle løyve etter ureiningslova til mudring og utfylling i sjøen ved gbnr. 24/30 i Flora kommune.


Fleire nyhende


Kontaktpersonar

Aktuelt

Avfallsplanane skal godkjennast av Fylkesmannen i fylket der hamna er lokalisert.

Ei godkjenning varer i tre år.

Krava til avfallsplanar står i forureiningsforskrifta kapittel 20, den norske gjennomføringa av EUs skipsavfallsdirektiv (direktiv 2000/59/EF).

European Maritime Safety Agency (EMSA) fører tilsyn med korleis Norge etterlever skipsavfallsdirektivet.

Norge vart i 2016 dømt av EFTA-domstolen for manglande oppfølging og praktisering av dette regelverket.