Miljø og klima

Esefjorden i Balestrand. (Foto: Tore Larsen)
Esefjorden i Balestrand. (Foto: Tore Larsen)

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

I Sogn og Fjordane er det særlege miljøutfordringar m.a. innan utbygging av vasskraft, lakseoppdrett, forvaltning av verneområde og andre urørte område, og ivaretaking av viktige naturtypar og artar.


14.08.2018

Landsdekkande risikoaksjon

Det har vore gjennomført felles tilsynsaksjon om industri- og avfallsbedrifter veit kva farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og korleis dei kan hindre at uønska hendingar skjer.


03.08.2018

Avslag på vidare fellingsløyve for ulv

Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om forlenga skadefellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden.


27.07.2018

Forlenging av fellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden

Fylkesmannen har forlenga fellingsløyvet på ein ulv i området mellom Dalsfjorden og Sognefjorden. Forlenginga vert gjort med bakgrunn i melding om observasjon av ulv i området. 


20.07.2018

Fellingsløyve på ulv mellom Dalsfjorden og Sognefjorden

Fylkesmannen har gjeve Guddal beitelag, Flekke beitelag, Fjorden og Dale beitelag og Gaular beitelag løyve til felling av ein skadegjerande ulv. Det er knytt fleire vilkår til fellingsløyvet.


10.07.2018

Løyve til integrert oppdrett ved Kvernhusvika

Sulefisk AS har fått nytt utsleppsløyve for integrert akvakulturproduksjon av matfisk og tare ved Kvernhusvika i Solund kommune.


09.07.2018

Fellingsløyve på ulv i Naustdal

Fylkesmannen har gjeve Nordsida og Svoen sankelag løyve til felling av ein skadegjerande ulv i Naustdal kommune. Det er knytt fleire vilkår til fellingsløyvet.


05.07.2018

Løyve etter ureiningslova for Jølstra kraftverk

Fylkesmannen har gitt Sunnfjord Energi AS mellombels løyve etter ureiningslova til utslepp av drifts- og drensvatn i samband med bygging av Jølstra kraftverk i Førde og Jølster kommunar.


05.07.2018

Gulen og Masfjorden brann og redning søkjer om løyve etter ureiningslova

Gulen og Masfjorden brann og redning søkjer Fylkesmannen om løyve etter ureiningslova for brannøvingsanlegg på industriområdet i Sløvåg i Gulen kommune.


04.07.2018

Retura Nomil AS søkjer om endra løyve.

Retura Nomil AS søkjer Fylkesmannen om løyve til mottak av meir avfall ved anlegget på Eidsmona i Gloppen kommune.


04.07.2018

Endra løyve for SAR AS sine anlegg i Florø

Fylkesmannen har gjort nokre mindre endringar i løyva for SAR AS, avd. Florø sine avfallsanlegg på Botnastranda og på Fjordbase


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel