Organisert beitebruk

Driftstilskot kan gjevast til drift av godkjent beitelag som arbeider for felles beitebruk i utmark og redusert tap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Søknadsfristen er 10. november.

Føremålet med ordninga er å stimulera til samarbeidstiltak for å få til ein effektiv beitebruk som bidreg til å halda kulturlandskapet ope. Med kring 125 beitelag er Sogn og Fjordane mellom dei fylka i landet som har aller flest beitelag. Fylkesmannen vil oppmoda flest mogeleg om å søka elektronisk via Altinn.


Søkerettleiing
 for elektronisk søknad:
Brev til beitelaga - kjem oppdatert versjon
Elektronisk søknad - rettleiing
Elektronisk søknadsskjema (Altinn)

Søknadsmateriale for papirsøknad:
Brev til beitelaga  - kjem oppdatert versjon
Søknadsskjema 
Medlemsliste - skjema    
Rettleiing