Statsbudsjettet

 Her vil du finne relevante dokument og artiklar om statsbudsjettet.


12.10.2017

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2018

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande brukarar, høgare sats for arbeidsgjevaravgift, særlege utgifter knytt til å vere vekstsenter, språkdeling (nynorsk/bokmål) og svak økonomi og er prioritert i skjønnsfordelinga.


12.10.2017

Tilskotsordninga Klimasats vert vidareført

Klima- og miljødepartementet gjer framlegg å vidareføre ordninga med ei løyving på nærare 107 millionar kroner i 2018.


12.10.2017

Statsbudsjettdag torsdag 12. oktober

Kva er dei største endringane frå tidligare års budsjett, og kva verknader får statsbudsjettet 2018 for kommunane i Sogn og Fjordane? Dette vart drøfta på statsbudsjettdagen på Leikanger i dag.


12.10.2017

18,6 millionar til bekjemping av skrantesjuke

Klima- og miljødepartementet har i statsbudsjettet for 2018 sett av 18,6 millioner kroner til å bekjempe skrantesyke hos hjortedyr.


21.12.2016

Statsbudsjettet 2017 - endeleg vedtak

Stortinget vedtok 15. desember 2016 endeleg rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar i 2017.


06.10.2016

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2017

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande brukarar, språkdeling (nynorsk/bokmål), svak økonomi og høgare sats for arbeidsgjevaravgift er prioritert i skjønnsfordelinga.


06.10.2016

Statsbudsjettet 2017 - Sogn og Fjordane

Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet.


07.10.2015

Statsbudsjettet 2016 - Sogn og Fjordane

Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som samla ligg under landsgjennomsnittet.


07.10.2015

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2016

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande brukarar, språkdeling (nynorsk/bokmål), svak økonomi og høgare sats for arbeidsgjevaravgift er prioritert i skjønnsfordelinga.


07.10.2015

Statsbudsjettdag

Følg strøyminga vår i frå kl. 11.10 der vi legg fram dei største endringane frå tidlegare år og verknadene for kommunane i vårt fylke.


Fleire nyhende


Kontaktpersonar