Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


30.11.2012

Tilstandsanalysen

Tilstandsanalysen for Sogn og Fjordane oppsummerer den kommunale situasjonen på fleire fagområde. Kommunane brukar analysen og statistikkane som ligg her når dei arbeider med budsjett- og planarbeid.

Analysen blir utarbeidd to gonger i året av ei arbeidsgruppe med representantar frå kommunane og Fylkesmannen.


28.05.2018

Oppsummering frå Kommunekonferansen 2018

Årets kommunekonferanse er over, og vi takkar alle innleiarar for deltaking og gode bidrag. Takk også til alle som i ei travel tid prioriterte å delta på konferansen.


24.06.2018

Gaular kommune inn i Robek

Gaular blir meldt inn i Robek fordi planen for inndekking av meirforbruk frå 2012 ikkje vart følgt opp, og kommunen må bruke meir enn to år til å dekkje underskotet.


24.06.2018

Korleis oppfattar ordførarane og rådmennene Fylkesmannen?

Hovudinntrykket frå ei fersk undersøking er at ordførarane og rådmennene i Sogn og Fjordane har eit positivt bilete av Fylkesmannen, men at vi kan bli betre på nokre område.


23.05.2018

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019

Med bakgrunn i proposisjonen har vi laga eit samandrag over dei viktigaste økonomiske momenta i kommuneopplegget for 2018 og 2019.


04.04.2018

Kommunekonferanse i Balestrand - 23. og 24. mai 2018

Fylkesmannen vil også i år invitere til kommunekonferanse, denne gang i Balestrand, på Kviknes Hotel. 


04.04.2018

Ikkje godkjent budsjett og økonomiplan i Bremanger

Bremanger kommunestyre sitt vedtak om budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er ikkje godkjent som følgje av manglande inndekning av akkumulert underskot etter kommunelova.


06.03.2018

Naustdal kommune med godkjent budsjett og økonomiplan

Naustdal kommune sitt vedtak om budsjett for 2018 med låneopptak på 48,2 mill. kroner er godkjent av Fylkesmannen.


02.01.2018

Stortingsvedtak om rammetilskot

Stortinget vedtok den 18. desember 2017 endeleg rammetilskot for kommunar og fylkeskommunar i 2018.


12.12.2017

Kostra-rapportering 2017

Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 15. februar 2018.


Fleire nyhende