Forliksråda

Forliksrådet er det lågaste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksråda. Fylkesmannen kontrollerer at kommunestyrets val av forliksmedlemmer er lovleg, og står for den formelle oppnemninga av medlemmene.

Alle kommunar har eit forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønskjer å bruke forliksrådet.

Vis meir


04.04.2014

Oppnemningar til forliksråd i 2013

I 2013 oppnemnte Fylkesmannen Sogn og Fjordane nytt forliksråd i to kommunar som ikkje hadde valt forliksråd innan fristen 15.10.2012.


04.04.2014

Fylkesmannen sine oppgåver på forliksrådsområdet

Oppgåvene til fylkesmannen går fram av domstolslova §§ 58 og 59.


26.07.2013

Adresser til forliksråda

Fylkesmannen oppnemner medlem og varafolk til forliksrådet kvart fjerde år, etter val gjennomført av kommunestyret.  Her finn du adressene til forliksråda.