Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Vis meir


10.08.2018

Betre finansiering av bemanningsnorm for barnehage

Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett eit øyremerka tilskot på 100 millionar kroner for 2018 og dei to komande budsjettåra.


26.03.2018

Utlysing av kompetansemidlar

Det nasjonale prøveprosjektet med kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar vert vidareført i 2018.


25.03.2018

Alle barnehagar skal synleggjere samisk kultur

Den nye rammeplanen for innhald og oppgåver i barnehagane har tydelege krav til kva som blir forventa av barnehagane. I barnehagen skal samiske barn få hjelp til å behalde og utvikle språket sitt, kunnskapen og kulturen sin, uavhengig av kvar i landet dei bur. Kommunar med samiske barnehagar og barnehagar med samiske avdelingar, har eit særleg ansvar i tillegg til dei kommunane som har barnehagar med samiske barn, jf. barnehagelova.§ 8, tredje ledd.


28.02.2018

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Då skal det vere minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år, og minst ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år. Barn blir rekna for å vere tre år frå og med august det året dei fyller tre år. Styrar si tid til administrasjon skal ikkje vere ein del av utrekninga av norm for pedagogisk bemanning.


07.02.2018

Symjeopplæring i barnehage 2018

Kommunar og frivillege organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring for barn i barnehage, kan søkje om tilskot. Søknad skal sendast på eige elektronisk skjema. Frist 3. april. 


12.01.2018

Fleire barnehagelærarar i barnehagen

Frå 1. august 2018 skal det vere minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år og 14 barn over tre år.


08.05.2017

Styrarkonferansen 2017

«Eg ser deg – eit godt læringsmiljø for alle barn»


23.03.2017

Den gode barnehage- og skuleeigarprogrammet 2017

Politikarar og skuleleiarar var samla på Skei 22. mars kring tema den gode styringsdialogen.


19.01.2017

Endra tilskotsordning

Tidlegare tilskot til tiltak for å betre språkforståing blant minoritetsspråklege barn i førskulealder blir frå 2017 endra til tilskot til å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage.


09.11.2016

Alvorlege hendingar i barnehagar og skular

Utdanningsdirektoratet sin rettleiar i beredskapshandtering er revidert.


Fleire nyhende