Familievern

Familievernkontora gir tilbod om behandling og rådgiving ved vanskar, kriser og konfliktar i familien. Kontora meklar også i samband med skilsmisse eller samlivsbrot eller i barnefordelingssaker. Tilbodet er gratis.

Fylkesmannen fører tilsyn med verksemda ved familievernkontora i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved kvart familievernkontor minst kvart tredje år. 

Vis meir


04.09.2017

Tilsyn med familievernkontora

Fylkesmannen fører tilsyn med Nordfjord familiekontor og Familiekontora i Sunnfjord og Sogn denne hausten.


12.07.2013

Ingent tilsyn på familievernkontor i 2012

Etter ei risikovurdering valde Fylkesmannen å ikkje gjennomføre tilsyn på familievernkontora i 2012.