Akuttberedskap i kommunalt barnevern

Barn kan trenge øyeblikkeleg hjelp frå barnevernet. Kommunane må derfor ha god nok beredskap til å kunne gi naudsynt hjelp også i feriar og utanom kontortid.

 

Stratsråden har tidlegare år sendt ut brev til kommunane der dei har minna om dette ansvaret, og ein del av kommuane etterspurde "kva som vil vera eit minimum av kommunal akuttberedskap som stettar myndekrava i barnevernlova".

Fylkesmannen bad i brev datert 01.09.2015 om at departementet tydeleggjorde kva forventningar som ligg i omgrepet "tilstrekkeleg beredskap" utanom kontortid. Den 11. 06.2016 kom svaret frå Bufdir.

Der går det mellom anna fram at "Kravene til internkontroll i barnevernloven § 2-1 annet ledd tilsier at alle kommuner må være i stand til å redegjøre og dokumentere hvordan de oppfyller kravene barnevernloven stiller til akuttberedskap. Barneverntjenestens tilgjengelighet, kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser vil her være sentralt."

Les heile brevet her.

Kontaktpersonar