Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Kommunens oppgåver

Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det daglege arbeidet etter barnevernslova. Barnevernstenesta skal setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpa kan givast i form av råd og rettleiing, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlege hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og rettleiing og avlastningstiltak i heimen.

Barnevernstenesta har også ansvar for å gripe inn dersom tiltaka i heimen ikkje er tilstrekkelege for å sikre barnets behov. Barnevernstenesta kan då for ein periode i samråd med foreldra formidle plass i fosterheim eller på institusjon, eller på eit senter for foreldre og barn. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag frå kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har mynde til å ta avgjerder blant anna i saker om omsorgsovertaking og i saker som gjeld tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlege åtferdsvanskar. Avgjerder som er tekne av fylkesnemnda, kan bringast inn for domstolane.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannenfører tilsyn med barnevernsverksemda i kommunen. Dette inneber blant anna at Fylkesmannen behandlar klager på saksbehandlinga i barnevernstenesta og tek stilling til om barnevernstenesta har utført arbeidet sitt etter barnevernslova og forvaltningslova.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstenesta gjer etter barnevernslova. Dette vil i dei fleste tilfella vere saker der barn eller foreldre klagar over at dei ikkje får det hjelpetiltaket dei ønskjer.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjonar får forsvarleg omsorg og god behandling. Vidare skal tilsynet sjå til at barna blir behandla omsynsfullt og med respekt for integriteten til den enkelte. Dette inneber blant anna at barn som blir utsette for tvang på ein barnevernsinstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis meir

 


27.07.2018

Tydeleggjering av opplysningsplikta til barnevernet

Fleire må melde frå til barnevernet når barn og unge kan vere utsette for alvorleg omsorgssvikt. 


27.07.2018

Endringar i barnevernlova frå 1. juli

Lovendringane bygger på forslaget frå NOU 2016:16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Lova slår fast at barnet har rett til nødvendige barnevernstiltak, barnets rett til medverknad er styrka og kjærleik er teke inn i lovteksten.


16.05.2018

Bruk av politi i barnevernsinstitusjon

Nokre barn vi snakkar med fortel at kontakt med politi kan opplevast skremmande og inngripande.


30.04.2018

Manglande tilsyn med barn i fosterheim

Kommunanes halvårsrapportering for hausten 2017 viser at 23 % av alle barn i fosterheim i Sogn og Fjordane ikkje fekk så mange tilsyn som dei skal ha.


20.03.2018

Barnevernsleiarsamling

Fylkesmannen inviterer til barnvernsleiarsamling 11. april 2018.


05.02.2018

Rapport frå tilsyn med Bufetat Region Vest

Hovudføremålet med tilsynet var å undersøke om Bufetat sørgjer for forsvarleg ivaretaking av bistandsplikta i akuttsituasjonar og når barn flyttar på institusjon. Vi har påpeika fire brot på krav i barnevernlovgjevinga.


18.01.2018

Meldeplikt for kommunen når ei gravid kvinne som er avhengig av rusmiddel vert tvangsplassert i helseinstitusjon

Frå 1. januar 2018 pliktar kommunen å melde frå til barnevernstenesta når ei gravid kvinne som er avhengig av rusmiddel vert  tvangsplassert på helseinstitusjon. Meldinga gjev barnevernstenesta høve til å opne undersøking utan samtykke frå kvinna.


15.01.2018

Henlegging av undersøkingar

Henlegging av ei undersøking etter barnevernlova er eit enkeltvedtak. I ei tolkingsfråsegn 08.01.2018 svarer direktoratet på spørsmål om heimelsgrunnlag, grunngjeving og Fylkesmannens prøving av slike vedtak.


10.01.2018

Barnevern over landegrenser

Kva skal barneverntenesta gjere viss dei er bekymra for eit barn som skal reise til utlandet?


01.11.2017

Bruk av private aktørar i det kommunale barnevernet

Barne- og likestillingsdepartetmentet har gjort greie for reglane om bruk av private aktørar i barnevernets sakshandsaming. Oppgåver som inneber utøving av offentleg mynde kan ikkje delegerast eller leggjast til private aktørar utan heimel i lov.


Fleire nyhende