Barnelova

Barnelova gjeld for barn og unge under 18 år og regulerer foreldra sine plikter overfor barna – og barna sine rettar overfor foreldra. Barnelova har blant anna føresegner om fastsetjing av farskap, foreldreansvar og dagleg omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og plikt for foreldra til å forsørgje barna sine.

Fleire av føresegnene regulerer rettar og plikter når foreldra ikkje bur saman, for eksempel dersom dei er separerte eller skilde. Ved samlivsbrot kan foreldra sjølve gjere avtalar om foreldreansvar, fast bustad, samvær og reisekostnader ved samvær. Dersom foreldra ikkje blir samde, kan kvar av dei reise sak for domstolen for å få avgjort spørsmålet. Før det kan reisast sak for domstolen, må foreldra møte til mekling. Familievernkontora kan svare på spørsmål om mekling.

Økonomiske forhold mellom foreldre

Det økonomiske forholdet mellom foreldra er i utgangspunktet eit privatrettsleg forhold. Ved utrekning av reisekostnader ved samvær er hovudregelen at kostnadene skal fordelast etter storleiken på inntektene dersom foreldra ikkje blir samde om ei anna fordeling. Fylkesmannen kan avgjere fordelinga av reisekostnader dersom ei anna fordeling enn hovudregelen er rimeleg. Dette kan for eksempel vere store inntektsskilnader mellom foreldra samtidig som reisekostnadene er høge.

Fylkesmannen kan gjere avtalar bindande

Fylkesmannen kan gjere ein skriftleg avtale om foreldreansvar, fast bustad, samvær og reisekostnader juridisk bindande (gi avtalen tvangskraft). Begge foreldra må vere samde om administrativ behandling hos Fylkesmannen. Dersom det gjeld reisekostnader i samband med samver, og barnet er over 15 år, kan Fylkesmannen behandle saka sjølv om berre éin av foreldra ønskjer det. Foreldra kan også bringe saka inn for domstolen.

Foreldre som ikkje har foreldreansvar, har etter barnelova likevel rett til opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og omsorgstenesta og politiet. Fylkesmannen er klageinstans ved avslag på krav om slike opplysningar.

Vis meir


16.10.2017

Betre rettsvern for barn mot vald og overgrep

Regjeringa foreslår endringar i barnelova og straffelova for å styrke barns rettsvern i saker som gjeld vald og overgrep. Forslaga er sendt til Stortinget for behandling der.


04.04.2014

Tilsyn under samvær

Når barnevernstenesta oppnemner tilsynsperson etter pålegg frå retten heimla i barnelova § 43a, skal det ikkje skje som vedtak om hjelpetiltak etter barnevernlova.


05.07.2013

Ny rettleiar om forholdet mellom barnevernslova og barnelova

Barnevernstenesta har også ansvar for barn og unge når foreldra ikkje bur saman og har ein konflikt som går utover omsorga for barnet. Rettleiaren kan gi kunnskap om korleis slike saker kan handterast på en god og faglig forsvarlig måte. 


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.


15.03.2013

Les kommunekartlegginga til Sjumilssteget

Her finn du den digitale versjonen av kommunekartlegginga. Omlag 200 deltakarar var tilstades på Sjumilstegkonferansen då den vart presentert denne veka.