Legeerklæring ved søknad om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt

Se vedlegg. Legeerklæringen skal brukes ved søknad om Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt.

 

Det skal i denne legeerklæring tas stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten, som en årsak av sin medisinske tilstand (sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred).