Tilskot til trua naturtypar og artar, villaks, fiskeføremål, vilttiltak, vassforvalting, framande artar, klima, kasserte fritidsbåtar, marin forsøpling, m.m.

Klima- og miljødepartementet gir kvart år tilskot til ulike miljøtiltak som blir sett i verk av organisasjonar, private verksemder, kommunar og privatpersonar. Søknadsfristen er 15. januar for dei fleste tilskotsordningane.

Les meir om krav til søknaden og søknadsfrist for dei enkelte ordningane i lenka til rundskrivet. Alle søknadar skal sendast elektronisk søknadssenter.

For ville pollinerande insekt og forvaltingstiltak kulturlandskapsområde er fristen endra til 15. januar frå og med søknadsåret 2019.

Søknadsfrist:
15.01.2019 00:00:00
Målgruppe:
Organisasjonar, private, kommunar
Ansvarleg:
Miljødirektoratet / Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Kommunar, grunneigarar, privatpersonar, friluftsråd, lokale og regionale organisasjonar, verksemder, interkommunale selskap m.m.