Tiltak mot forsøpling langs strender og vassdrag

Marin forsøpling er ein av dei store miljøutfordringane vi har, og omfanget ser ut til å auke. Marint avfall utgjer ein stor risiko for dyre- og fugleliv og fører kvart år til store kostnader for samfunnet. Tilskotsordninga er i år på 65 millionar kroner. Fristen for å søke støtte er 31. januar.

Søknadsskjema og meir om tilskotsordninga her.

Søknadsfrist:
31.01.2019 00:00:00
Målgruppe:
Frivillige organisasjonar, avfallsselskap, friluftsråd m.fl.
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søkje:
Organisasjonar, private verksemder, interkommunale selskap, friluftsråd m.fl.