Tilskudd til kommunalt rusarbeid.

Helsedirektoratet har kunngjort tilskotsordninga Kommunalt rusarbeid. Målet med ordninga er varig kapasitetsvekst i kommunane sine tenester slik at menneske med rusmiddelrelaterte problem sikrast eit heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt  tilpassa tenestetilbod.

Meir informasjon om ordninga finn du på helsedirektoratet.no., klikk her.

Søknad 

Søknadsskjema finn du i menyen til høgre. Utfylt søknadsskjema sendast til fmropost@fylkesmannen.no 

Rapportering

Direktoratet tek sikte på å innhente kommunane si rapportering på oppnådde mål for 2017  via questback, som blir forventa sendt ut til kommunane rundt 01.02. Rapporteringsfrist er 15.2.2018

Rekneskap og revisorattestasjon for tilskotsåret 2017 skal sendast direkte til Fylkesmannen. Frist for dette er 21.2.2018

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande
Ansvarleg:
Helsedirektoratet/Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Kommunar i Rogaland
Rapporteringsfrist:
21.02.2018 23:00:00

Kontaktpersonar

Dokument