Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut sitt tilskot for 2018 til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora.

Lenkje til søknadsskjema og til meir informasjon finn de på www.nav.no, klikk her: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor

Tilskot til oppfølgingstenester i bustad og til arbeid mot barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet har også lyst ut sitt tilskot for 2018 til oppfølgingstenester i bustad og til arbeid mot barnefattigdom, med søknadsfrist 1. februar 2018. Det er berre dei tiltaka som allereie er inne i tilskotsordninga, og som ikkje har brukt opp tilskotsperioden, som kan søkje på desse to tilskotsordningane. Søknadsskjema og meir informasjon finn de på www.nav.no, sjå lenkja over.

Søknadsfrist:
01.02.2018 23:00:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskeleg livssituasjon.
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektortatet/Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Den kommunale delen av Nav-kontora

Kontaktpersonar