Tilskot mot barnefattigdom

Lenkje til søknadsskjema og til meir informasjon finn de på http://www.nav.no/, klikk her:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor/kunngj%C3%B8ring-2018-tilskudd-til-utvikling-av-de-sosiale-tjenestene-i-nav-kontoret

Tilskot til oppfølgingstenester i bustad og til arbeid mot barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet har også lyst ut sitt tilskot for 2018 til oppfølgingstenester i bustad og til arbeid mot barnefattigdom, med søknadsfrist 1. februar 2018. Det er berre dei tiltaka som allereie er inne i tilskotsordninga, og som ikkje har brukt opp tilskotsperioden, som kan søkje på desse to tilskotsordningane. Søknadsskjema og meir informasjon finn de på http://www.nav.no/, sjå lenkja over.

Søknadsfrist:
01.02.2018 23:00:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskeleg livssituasjon
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Kven kan søkje:
Kommunar som søkar om vidareføring

Kontaktpersonar

Dokument