Førebyggande og konfliktdempande rovvilttiltak

Alle søknadar skal leverast elektronisk gjennom elektronisk søknadssenter.
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Lenke til forskrift om tilskot til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak: https://lovdata.no/forskrift/2013-01-01-3

Ta kontakt med Fylkesmannen, viltforvaltar Cathrine Stabel Eltervåg (tlf: 51568915, epost: fmrocsh@fylkesmannen.no) om du har behov for hjelp til å søka.

 

Søknadsfrist:
15.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Husdyreigarar, -næringa, forskingstiltak m.m.
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga, viltforvaltar
Kven kan søkje:
Privatpersonar, organisasjonar og kommunar