Erstatning for sau drept av freda rovvilt

Vi minner om søknadsfristen for erstatning for sau drept av freda rovvilt 2018. Søkar må oppgi produsentnummer og dyrehaldsID og søknaden skal dokumenterast. Les meir om erstatningsordninga her.

Søknadsfrist:
01.11.2018 00:00:00
Målgruppe:
Sauebønder
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland/Miljødirektoratet
Kven kan søkje:
Alle dyreeigarar har lovfesta rett på erstatning når årsaka til tap av husdyr skuldast gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn.