Erstatning for sau drept av freda rovvilt

Søkar må oppgi produsentnummer og dyrehaldsID og søknaden skal dokumenterast. Les meir om erstatningsordninga her.

Søknadsfrist:
01.11.2017 00:00:00
Målgruppe:
Sauebønder
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland/Miljødirektoratet
Kven kan søkje:
Alle dyreeigarar har lovfesta rett på erstatning når årsaka til tap av husdyr skuldast gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn.

Kontaktpersonar